Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Regulacje prawne / Fundusze zagraniczne

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusze zagraniczne

Trzy notowane na GPW w Warszawie fundusze ETF (Lyxor WIG20 UCITS ETF, Lyxor S&P 500 UCITS ETF i Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc) są subfunduszami funduszu zagranicznego MULTI UNITS LUXEMBOURG (funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej prowadzącego działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe), który - za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego - ma prawo zbywania na terytorium Polski emitowanych przez siebie tytułów uczestnictwa.

Zasady prowadzenia na terenie Polski działalności przez fundusze zagraniczne określa ustawa o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.).

W ramach ustawy o funduszach inwestycyjnych funkcjonowanie funduszy zagranicznych z krajów Unii Europejskiej jest uregulowane w Dziale XII ("Zbywanie tytułów i jednostek uczestnictwa oraz tworzenie oddziałów"), w rodziale 1 - "Zbywanie tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych na terytorium państw członkowskich" (art. 253-263).

Fundusz zagraniczny zamierzający zbywać w Polsce emitowane przez siebie tytuły uczestnictwa jest obowiązany do pisemnego powiadomienia o tym zamiarze Komisji Nadzoru Finansowego. Zawiadomienie to powinno zawierać szereg dokumentów, w tym m.in.:

  1. sporządzony przez właściwe organy państwa macierzystego (państwa członkowskiego UE) funduszu zagranicznego dokument stwierdzający, że działa on zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,
  2. regulamin funduszu,
  3. jego prospekt informacyjny oraz skrót tego prospektu,
  4. ostatni raport roczny i raport półroczny funduszu,
  5. szczegółowy opis sposobów zbywania na terytorium Polski tytułów uczestnictwa,
  6. wskazanie imienia i nazwiska lub firmy (nazwy) oraz miejsca zamieszkania lub siedziby oraz polskiego adresu przedstawiciela i agenta płatności funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (przedstawiciel funduszu zagranicznego to podmiot, który reprezentuje fundusz zagraniczny wobec uczestników oraz ma obowiązek wykonywania czynności koniecznych do ich obsługi, w tym przyjmowania ich reklamacji i zapewnienia im dostępu do informacji o funduszu, natomiast Agentem płatności może być wyłącznie bank krajowy lub krajowy oddział instytucji kredytowej - do jego obowiązków należy w szczególności przyjmowanie wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa oraz dokonywanie wypłat środków z tytułu ich umorzenia, dochodów lub innych świadczeń należnych jego uczestnikom).

Fundusz zagraniczny może rozpocząć zbywanie swoich tytułów uczestnictwa po upływie dwóch miesięcy od daty złożenia wszystkich ww. dokumentów, o ile KNF nie wyrazi sprzeciwu w tej kwestii. Może on nastąpić w sytuacji, gdy Komisja uzna, że przewidywane sposoby zbywania tytułów uczestnictwa nie spełniają warunków określonych w polskich przepisach prawa, bądź gdy fundusz zagraniczny zdaniem Komisji nie zapewni sprawnego wpłacania i wypłacania kwot związanych z nabywaniem i umarzaniem tytułów uczestnictwa, a także nie zapewni uczestnikom dostatecznie łatwego dostępu do informacji.

Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi rejestr funduszy zagranicznych posiadających prawo do zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Polski.

Od 1 lipca 2011 r. zasady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych otwartych (określanych jako UCITS, czyli przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe - undertakings for collective investment in transferable securities) na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej określa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS)) zwana powszechnie dyrektywą UCITS IV. Zdecydowana większość funduszy ETF oferowanych w Europie jest zgodna z dyrektywą UCITS.

Tekst dyrektywy UCITS IV:

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu