Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Regulacje prawne / Fundusze portfelowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusze portfelowe

Cztery notowane na GPW w Warszawie fundusze ETF - Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ, Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ, Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ oraz Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ - są funduszami portfelowymi działającymi na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Fundusz portfelowy jest jednym ze szczególnych typów funduszy inwestycyjnych wprowadzonych ustawą z 27 maja 2004 roku. Warunki działania funduszy portfelowych opisuje Rozdział 2 Działu VII (art. 179-182) ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zatytułowany "Fundusz portfelowy".

Może on zostać utworzony wyłącznie jako fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ). Jego cechą charakterystyczną jest prawo do emitowania w sposób ciągły publicznych certyfikatów inwestycyjnych – tj. takich certyfikatów inwestycyjnych, których emisja jest związana z obowiązkiem uzyskania zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego (zgodnie z przepisami rozdziału drugiego ustawy o ofercie publicznej) lub udostępnienia memorandum informacyjnego do wiadomości (w trybie art. 39 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej) lub które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, bądź zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

Fundusz portfelowy lokuje swoje aktywa w taki sposób, iż jego portfel inwestycyjny powinien opierać się na składzie portfela indeksu rynku regulowanego (portfel indeksowy) lub na składzie portfela papierów wartościowych określonym w statucie, ale nie opartym na indeksie rynku regulowanego (portfel bazowy). Przy konstrukcji portfela inwestycyjnego fundusz portfelowy dąży do jak najwierniejszego odzwierciedlenia zachowania określonego indeksu lub portfela bazowego. Zmiana składu portfela takiego funduszu jest możliwa jedynie w przypadku:

  • zmiany sposobu konstrukcji lub składu portfela papierów wartościowych, na którym oparty jest portfel indeksowy,
  • przekształcenia, połączenia, podziału lub innego zdarzenia o podobnym charakterze dotyczącego emitenta papierów wartościowych, które wchodzą w skład portfela bazowego, lub podziału, wymiany, zmiany wartości nominalnej lub innej zmiany warunków emisji takich papierów wartościowych lub zajścia innego zdarzenia o podobnym charakterze powodującego zmianę wartości lub praw z papierów wartościowych wchodzących w skład portfela bazowego,
  • wycofania z obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych, w które zgodnie ze statutem fundusz dokonuje lokat,
  • zajścia innych zdarzeń określonych szczegółowo w statucie funduszu.

W przypadku, gdy udział akcji lub dłużnych papierów wartościowych jednego emitenta w indeksie wzrośnie, fundusz portfelowy może zwiększyć limit udziału papierów wartościowych wyemitowanych przez jeden podmiot z poziomu 20 procent (jest to limit obowiązujący wszystkie fundusze zamknięte) do 35 procent. Limit ten może jednak dotyczyć akcji lub dłużnych papierów wartościowych wyłącznie jednego emitenta.

Jeżeli statut funduszu portfelowego stanowi, że jeden certyfikat inwestycyjny funduszu odzwierciedla ściśle określony pakiet papierów wartościowych, uczestnik funduszu może osobiście wykonywać prawo głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy emitentów papierów wartościowych wchodzących w skład tego pakietu. Warunkiem jest złożenie u emitenta, najpóźniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia akcjonariuszy, świadectwa depozytowego wydanego przez fundusz, bądź wydanie funduszowi dyspozycji dotyczących wykonywania prawa głosu z papierów wartościowych wchodzących w skład pakietu odzwierciedlonego w posiadanych przez uczestnika certyfikatach inwestycyjnych.

Niektóre aspekty funkcjonowania funduszy portfelowych są regulowane również przez następujące ustawy:

  • ustawę o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). Ustawa ta reguluje zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi (w tym m.in. certyfikatami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych zamkniętych) i innymi instrumentami finansowymi (w tym tytułami uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania), prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie oraz wykonywanie nadzoru w tym zakresie;
  • ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.). Ustawa ta reguluje zasady i warunki dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych (w tym certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych), prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży tych papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych (w tym tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania) do obrotu na rynku regulowanym. Ponadto ustawa reguluje obowiązki emitentów papierów wartościowych i innych podmiotów uczestniczących w obrocie tymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 117

Czy zamierzasz inwestować w certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF NASDAQ-100?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu