Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Informacje / Zalety ETF / Przejrzystość

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Przejrzystość

Inwestycja w ETF jest jedną z najbardziej transparentnych form lokowania kapitału na rynku finansowym. Wynika to z przede wszystkim stąd, iż instrumenty te są bardzo zbliżone charakterem do akcji. Wszelkie zatem zalety dotyczące przejrzystości związanej z inwestycjami w akcje - takie jak powszechność informacji o ofertach kupna i sprzedaży, wielkosci spredów, czy o wartości obrotu - dotyczą również exchange-traded funds. Informacje te są dostępne dla inwestorów poprzez strony internetowe firm inwestycyjnych pośredniczących w transakcjach jednostkami funduszy ETF, giełd papierów wartościowych organizujących obrót tymi instrumentami oraz niezależnych dystrybutorów informacji giełdowych.

Kolejnym źródłem przejrzystości informacyjnej ETF jest spoczywający na emitentach tych instrumentów obowiązek regularnego udostępniania informacji o składzie portfela inwestycyjnego, dzięki czemu inwestorzy mogą z łatwością monitorować swoje inwestycje.

Bardzo istotną cechą zapewniającą transparentność inwestycji w ETF jest również publikowanie przez fundusze w czasie sesji giełdowej tzw. orientacyjnej wartości jednostki (indicative Net Asset Value - iNAV), która stanowi wskazówkę dla inwestorów odnośnie jej przybliżonej, teoretycznej wartości wynikającej z jej wartości wewnętrznej (intrinsic value). iNAV oblicza się poprzez zsumowanie aktualnej wartości rynkowej składników portfela (np. w przypadku akcyjnego ETF dotyczy to sumy bieżącej wartości rynkowej akcji wchodzących w skład portfela ETF) i płynnych środków finansowych znajdujących się w portfelu, odjęcie od tej sumy zobowiązań funduszu i podzielenie otrzymanego wyniku przez liczbę jednostek ETF znajdujących się w obrocie. Sposób obliczania iNAV jest więc zbliżony do sposobu, w jakim oblicza się wartość jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego klasycznego funduszu inwestycyjnego, z tą jednak różnicą, że w przypadku tego ostatniego obliczeń dokonuje się tylko raz dziennie (lub rzadziej w przypadku funduszy zamkniętych). Dzięki publikowanym informacjom o orientacyjnej wartości jednostki ETF inwestorzy mogą na bieżąco ocenić poziom atrakcyjności ofert kupna i sprzedaży zgłaszanych przez market makerów zajmujących się danym ETF.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu