Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Informacje / Zalety ETF / Płynność

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Płynność

Ogromną zaletą inwestowania w fundusze ETF jest fakt, iż ich jednostki są przedmiotem obrotu na giełdzie (giełdach) papierów wartościowych w systemie notowań ciągłych. Dzięki temu są na bieżąco (w czasie rzeczywistym) wyceniane przez rynek w godzinach trwania sesji giełdowejoraz są przedmiotem ciągłego obrotu na giełdzie. W konsekwencji inwestorzy posiadający jednostki funduszy ETF lub zamierzający je nabyć mogą to zrobić w każdym momencie, co nie jest możliwe w przypadku jednostek tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, które są wyceniane najwyżej raz dziennie (w przypadku funduszy otwartych), zaś faktyczna realizacja zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa następuje zazwyczaj po kilku dniach (co - w przypadku np. funduszy akcji - jest istotną wadą przy bardzo zmiennym rynku). Odpowiedni poziom płynności zapewniają - tak jak ma to miejsce w przypadku innych instrumentów finansowych notowanych na giełdowym parkiecie - animatorzy (market makers).

Dzięki notowaniu jednostek funduszy ETF na giełdzie istnieje możliwość nie tylko średnio- lub długoterminowego inwestowania w jednostki funduszy ETF, ale także - co dotyczy zwłaszcza osób preferujących agresywne inwestycje - spekulowania na podstawie dziennych zmian ich cen (daytrading). Inwestorzy mogą dzięki temu stosować również różnorodne strategie inwestycyjne wykorzystując rozmaite rodzaje zleceń giełdowych dostępnych na danym parkiecie.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu