Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Informacje / Zalety ETF / Koszty

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Koszty

Fundusze ETF są niezwykle konkurencyjnymi kosztowo produktami finansowymi w porównaniu do tradycyjnych, aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych. Dotyczy to zarówno opłat manipulacyjnych (dystrybucyjnych), jak i kosztów zarządzania.

Nabywając tytuły uczestnictwa ETF inwestor nie ponosi opłaty manipulacyjnej, która występuje zazwyczaj w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa klasycznych funduszy inwestycyjnych (za wyjątkiem stosunkowo niewielkiej grupy funduszy bezprowizyjnych (no-load funds)) - w Polsce sięga ona nawet 5%. Również w przypadku sprzedaży ETF nie są pobierane opłaty umorzeniowe, podczas gdy część tradycyjnych funduszy inwestycyjnych pobiera od uczestników opłaty manipulacyjne przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Zamiast tego inwestor kupując lub sprzedając fundusze ETF na giełdzie zmuszony jest zapłacić prowizję, tak jak w przypadku innych papierów wartościowych notowanych na giełdowym parkiecie. Stawki prowizji są jednak zdecydowanie niższe niż stawki opłat manipulacyjnych pobieranych przez aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne.

Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym, polegające na odwzorowywaniu wyniku inwestycyjnego określonego indeksu finansowego sprawia, iż koszty zarządzania (management fees) w pasywnych funduszach ETF są zdecydowanie niższe niż w aktywnie zarządzanych tradycyjnych funduszach inwestycyjnych. Roczne stawki wskaźnika kosztów całkowitych (total expense ratio - TER) - najczęściej stosowanej miary kosztów w przypadku funduszy inwestycyjnych - w funduszach ETF wahają się w granicach od kilku punktów bazowych (najniższe obecnie stawki w ETF-ach wynoszą 0,04%) do powyżej 1%, przy czym średnio na świecie wynoszą one (według danych ETFGI z 2018 roku) 0,24%. Najniższe średnie stawki TER występują w funduszach ETF o stałym dochodzie (fixed income ETFs) - 0,21%, w funduszach akcyjnych (equity ETFs) - 0,23%, natomiast najwyższe w walutowych ETF-ach (currency ETFs) - 0,92%, lewarowanych ETF-ach (leveraged ETFs) - 0,88%, lewarowanych odwrotnych ETF-ach (leveraged inverse ETFs) - 0,78% i w alternatywnych ETF-ach (alternative ETFs) - 0,77% (więcej informacji w poniższej tabeli). Wśród dwóch głównych kategorii ETF-ów - akcyjnych i dłużnych - stosunkowo wysokie stawki TER można zaobserwować m.in. w funduszach ETF inwestujących na rynkach obarczonych wyższym ryzykiem inwestycyjnym (np. na rynkach wschodzących), czy też w niektórych funduszach posiadających ekspozycję na mniej płynne instrumenty finansowe (np. niektóre rodzaje obligacji korporacyjnych), bądź funduszach ETF powiązanych z częścią indeksów typu smart beta. Relatywnie wysokie koszty zarządzania występują również w przypadku większości aktywnie zarządzanych funduszy ETF (active ETFs).

Tabela. Średnie stawki TER w funduszach ETF na świecie (dane za 2018 rok)

Kategoria aktywów Średnia stawka TER (pkt. baz.)
Akcyjne 23
Stałego dochodu 21
Towarowe 42
Walutowe 92
Alternatywne 77
Mieszane 61
Aktywne 58
Odwrotne 68
Lewarowane 88
Lewarowane odwrotne 78
Średnio 24

Źródło: ETFGI.

W aktywnie zarządzanych tradycyjnych funduszach inwestycyjnych koszty zarządzania sięgają w Polsce przeciętnie od 1,0% do 2,5%, a w przypadku funduszy akcyjnych nierzadko wynoszą nawet 4% i więcej. Zdecydowanie niższe koszty zarządzania występują w tradycyjnych aktywnie zarządzanych funduszach inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych i w państwach Europy Zachodniej, jednak i w tym przypadku stawki te są wyraźnie wyższe niż w ich pasywnie zarządzanych odpowiednikach - funduszach indeksowych i pasywnych funduszach ETF.

Więcej informacji na temat kosztów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych (dane na koniec 2015 r.) można znaleźć tutaj, natomiast na temat kosztów w funduszach inwestycyjnych w Europie (dane z 2016 roku) - tutaj.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu