Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Informacje / Zalety ETF / Koszty

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Koszty

Fundusze ETF są niezwykle konkurencyjnymi kosztowo produktami finansowymi w porównaniu do tradycyjnych, aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych. Dotyczy to zarówno opłat manipulacyjnych (dystrybucyjnych), jak i kosztów zarządzania.

Nabywając tytuły uczestnictwa ETF inwestor nie ponosi opłaty manipulacyjnej, która występuje zazwyczaj w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa klasycznych funduszy inwestycyjnych (za wyjątkiem stosunkowo niewielkiej grupy funduszy bezprowizyjnych - tzw. no-load funds) - w Polsce może ona sięgać nawet 5%. Również w przypadku sprzedaży ETF nie są pobierane opłaty umorzeniowe, podczas gdy część tradycyjnych funduszy inwestycyjnych pobiera od uczestników opłaty manipulacyjne przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Zamiast tego inwestor kupując lub sprzedając fundusze ETF na giełdzie zmuszony jest zapłacić prowizję, tak jak w przypadku innych papierów wartościowych notowanych na giełdowym parkiecie. Stawki prowizji są jednak zdecydowanie niższe niż stawki opłat manipulacyjnych pobieranych przez aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne.

Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym, polegające zazwyczaj na odwzorowywaniu składu określonego indeksu rynkowego sprawia, iż koszty zarządzania (management fees) w pasywnych funduszach ETF są zdecydowanie niższe niż w aktywnie zarządzanych tradycyjnych funduszach inwestycyjnych. Roczne stawki opłaty za zarządzanie w ETF wahają się w granicach od 0,04% do 1,60%, przy czym najczęściej wynoszą one w granicach od 0,10% do 0,50% - wyższe dotyczą np. funduszy ETF inwestujących na rynkach obarczonych wyższym ryzykiem inwestycyjnym (np. na rynkach wschodzących), czy też niektórych funduszy posiadających ekspozycję na mniej płynne instrumenty finansowe (np. niektóre rodzaje obligacji korporacyjnych), bądź funduszy ETF powiązanych z częścią indeksów typu smart beta. Relatywnie wysokie koszty zarządzania występują również w przypadku większości aktywnie zarządzanych funduszy ETF. Z kolei w aktywnie zarządzanych tradycyjnych funduszach inwestycyjnych koszty zarządzania sięgają w Polsce przeciętnie od 1,0% do 2,5%, a w przypadku funduszy akcyjnych nierzadko wynoszą nawet 4% i więcej. Zdecydowanie niższe koszty zarządzania występują w tradycyjnych aktywnie zarządzanych funduszach inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych i w państwach Europy Zachodniej, jednak i w tym przypadku stawki te są wyraźnie wyższe niż w ich pasywnie zarządzanych odpowiednikach - funduszach indeksowych i pasywnych funduszach ETF.

Więcej informacji na temat kosztów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych można znaleźć tutaj.

Szukaj 

Wykres miesiąca-grudzień 2018

Wydarzenia

Sonda 95

Która z poniższych instytucji wspierała dotychczas w największym stopniu rozwój rynku ETF w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu