Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Informacje / Zalety ETF / Bezpieczeństwo

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Bezpieczeństwo

Inwestowanie w fundusze ETF stanowi całkowicie bezpieczną formę lokowania kapitału (pomijając oczywiście ryzyko inwestycyjne), gdyż funkcjonowanie tych podmiotów podlega różnorodnym regulacjom prawnym, które zapewniają ochronę interesu inwestorów lokujących kapitał w tego rodzaju instrumenty. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zależą od ustawodawstwa państwa, z którego pochodzi emitent ETF. Zazwyczaj funkcjonowanie ETF regulowane jest poprzez akty prawne dotyczące instytucji wspólnego inwestowania, zaś nadzór nad rynkiem ETF sprawuje organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym lub finansowym.

W Polsce zasady wprowadzania i funkcjonowania na naszym rynku zagranicznych funduszy inwestycyjnych (w tym także ETF) reguluje ustawa o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004 r. Ten sam akt prawny wyznacza także ramy funkcjonowania zarejestrowanych w Polsce funduszy portfelowych będących krajowymi odpowiednikami zagranicznych funduszy ETF.

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2019

Wydarzenia

Deutsche Börse ETF-Forum 2019

Frankfurter ETF Tag

Szkolenia nt. funduszy ETF

Sonda 105

Jaki czynnik uważasz za najważniejszy przy wyborze funduszy ETF odwzorowujących wyniki tego samego indeksu?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu