Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Informacje / Zalety ETF

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Zalety ETF

Inwestowanie w exchange-traded funds (ETF) umożliwia dywersyfikację portfela inwestycyjnego, czyli zróżnicowanie dokonywanych inwestycji w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko nieodłącznie związane z lokowaniem kapitału w instrumenty finansowe rynku finansowego lub instrumenty finansowe powiązane z innymi rynkami (np. towarowym). Dywersyfikacja portfela jest możliwa dzięki temu, iż lokując środki finansowe w ETF inwestor w istocie nabywa portfel instrumentów finansowych składający się zazwyczaj z różnorodnych aktywów (akcji, obligacji, instrumentów pochodnych) o składzie i proporcji odpowiadającym składowi i proporcji, w jakich instrumenty te występują w określonym indeksie lub subindeksie rynku finansowego. W ten sposób inwestor nabywając jednostki funduszy ETF "kupuje indeks" (zazwyczaj jest to indeks rynku akcji lub obligacji), co pozwala mu rozproszyć ryzyko inwestycyjne w znacznie większym stopniu niż w sytuacji gdyby samodzielnie inwestował na rynku finansowym posiadając ograniczone zasoby finansowe.

Stopień ograniczenia ryzyka inwestycyjnego zależy poziomu korelacji pomiędzy składnikami portfela funduszu ETF (im jest ona mniejsza tym bardziej można rozproszyć ryzyko inwestycyjne), co oznacza że w praktyce dywersyfikacja ta jest - co do zasady - tym skuteczniejsza, im bardziej zróznicowany jest portfel ETF. Największe rozproszenie ryzyka inwestycyjnego można osiągnąć inwestując w hybrydowe ETF, ponieważ nabywając tego rodzaju fundusz inwestor nabywa w istocie portfel zróżnicowanych instrumentów finansowych (akcji, obligacji, itp.) charakteryzujących się stosunkowo niskim poziomem korelacji.

Wysoki stopień dywersyfikacji zapewniają również fundusze ETF oparte tylko na jednym typie instrumentów finansowych (np. tylko akcji lub tylko obligacji), lecz odzwierciedlające:

  • indeks szerokiego rynku, czyli indeks obejmujący wszystkie (lub zdecydowaną większość) papierów wartościowych notowanych na danej giełdzie (w przypadku indeksów rynku akcji) lub szeroką gamę instrumentów dłużnych (w przypadku indeksów rynku obligacji)
  • globalny lub międzynarodowy indeks rynku akcji lub obligacji (obrazujący koniunkturę na kilku, kilkunastu, a czasami nawet kilkudziesięciu rynkach krajowych),
  • indeks wąskiego rynku składający się ze stosunkowo niewielkiej liczby papierów wartościowych jednego rodzaju (tylko akcji lub tylko obligacji) wyemitowanych w jednym kraju, lecz zróżnicowany pod kątem sektorowym lub kapitalizacji (w przypadku indeksu akcji) lub pod kątem terminu zapadalności (w przypadku indeksu papierów dłużnych)
  • indeks obejmujący szeroki wachlarz towarów giełdowych (w przypadku indeksów rynku towarowego)

Niski stopień dywersyfikacji portfela cechuje fundusze ETF, które bazują na krajowych indeksach lub subindeksach o stosunkowo jednorodnym składzie. Są to:

  • w przypadku akcji - subindeksy sektorowe (odzwierciedlające koniunkturę w gronie spółek reprezentujących jedną, określoną branżę gospodarki) lub indeksy spółek o określonej wielkości (np. indeksy dużych spółek (large cap), średnich spółek (medium cap) lub małych spółek (small cap)
  • w przypadku obligacji - indeksy obrazujące zachowanie papierów dłużnych o tym samym lub zbliżonym terminie zapadalności
więcej...

Ogromną zaletą inwestowania w fundusze ETF jest fakt, iż ich jednostki są przedmiotem obrotu na giełdzie (giełdach) papierów wartościowych w systemie notowań ciągłych. Dzięki temu są na bieżąco (w czasie rzeczywistym) wyceniane przez rynek w godzinach trwania sesji giełdowejoraz są przedmiotem ciągłego obrotu na giełdzie. W konsekwencji inwestorzy posiadający jednostki funduszy ETF lub zamierzający je nabyć mogą to zrobić w każdym momencie, co nie jest możliwe w przypadku jednostek tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, które są wyceniane najwyżej raz dziennie (w przypadku funduszy otwartych), zaś faktyczna realizacja zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa następuje zazwyczaj po kilku dniach (co - w przypadku np. funduszy akcji - jest istotną wadą przy bardzo zmiennym rynku). Odpowiedni poziom płynności zapewniają - tak jak ma to miejsce w przypadku innych instrumentów finansowych notowanych na giełdowym parkiecie - animatorzy (market makers).

Dzięki notowaniu jednostek funduszy ETF na giełdzie istnieje możliwość nie tylko średnio- lub długoterminowego inwestowania w jednostki funduszy ETF, ale także - co dotyczy zwłaszcza osób preferujących agresywne inwestycje - spekulowania na podstawie dziennych zmian ich cen (daytrading). Inwestorzy mogą dzięki temu stosować również różnorodne strategie inwestycyjne wykorzystując rozmaite rodzaje zleceń giełdowych dostępnych na danym parkiecie.

więcej...

Fundusze ETF są niezwykle konkurencyjnymi kosztowo produktami finansowymi w porównaniu do tradycyjnych, aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych. Dotyczy to zarówno opłat manipulacyjnych (dystrybucyjnych), jak i kosztów zarządzania.

więcej...

Inwestowanie w fundusze ETF stanowi całkowicie bezpieczną formę lokowania kapitału (pomijając oczywiście ryzyko inwestycyjne), gdyż funkcjonowanie tych podmiotów podlega różnorodnym regulacjom prawnym, które zapewniają ochronę interesu inwestorów lokujących kapitał w tego rodzaju instrumenty. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zależą od ustawodawstwa państwa, z którego pochodzi emitent ETF. Zazwyczaj funkcjonowanie ETF regulowane jest poprzez akty prawne dotyczące instytucji wspólnego inwestowania, zaś nadzór nad rynkiem ETF sprawuje organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym lub finansowym.

W Polsce zasady wprowadzania i funkcjonowania na naszym rynku zagranicznych funduszy inwestycyjnych (w tym także ETF) reguluje ustawa o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004 r. Ten sam akt prawny wyznacza także ramy funkcjonowania zarejestrowanych w Polsce funduszy portfelowych będących krajowymi odpowiednikami zagranicznych funduszy ETF.

więcej...

Inwestycja w ETF jest jedną z najbardziej transparentnych form lokowania kapitału na rynku finansowym. Wynika to z przede wszystkim stąd, iż instrumenty te są bardzo zbliżone charakterem do akcji. Wszelkie zatem zalety dotyczące przejrzystości związanej z inwestycjami w akcje - takie jak powszechność informacji o ofertach kupna i sprzedaży, wielkosci spredów, czy o wartości obrotu - dotyczą również exchange-traded funds. Informacje te są dostępne dla inwestorów poprzez strony internetowe firm inwestycyjnych pośredniczących w transakcjach jednostkami funduszy ETF, giełd papierów wartościowych organizujących obrót tymi instrumentami oraz niezależnych dystrybutorów informacji giełdowych.

Kolejnym źródłem przejrzystości informacyjnej ETF jest spoczywający na emitentach tych instrumentów obowiązek regularnego udostępniania informacji o składzie portfela inwestycyjnego, dzięki czemu inwestorzy mogą z łatwością monitorować swoje inwestycje.

Bardzo istotną cechą zapewniającą transparentność inwestycji w ETF jest również publikowanie przez fundusze w czasie sesji giełdowej tzw. orientacyjnej wartości jednostki (indicative Net Asset Value - iNAV), która stanowi wskazówkę dla inwestorów odnośnie jej przybliżonej, teoretycznej wartości wynikającej z jej wartości wewnętrznej (intrinsic value). iNAV oblicza się poprzez zsumowanie aktualnej wartości rynkowej składników portfela (np. w przypadku akcyjnego ETF dotyczy to sumy bieżącej wartości rynkowej akcji wchodzących w skład portfela ETF) i płynnych środków finansowych znajdujących się w portfelu, odjęcie od tej sumy zobowiązań funduszu i podzielenie otrzymanego wyniku przez liczbę jednostek ETF znajdujących się w obrocie. Sposób obliczania iNAV jest więc zbliżony do sposobu, w jakim oblicza się wartość jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego klasycznego funduszu inwestycyjnego, z tą jednak różnicą, że w przypadku tego ostatniego obliczeń dokonuje się tylko raz dziennie (lub rzadziej w przypadku funduszy zamkniętych). Dzięki publikowanym informacjom o orientacyjnej wartości jednostki ETF inwestorzy mogą na bieżąco ocenić poziom atrakcyjności ofert kupna i sprzedaży zgłaszanych przez market makerów zajmujących się danym ETF.

więcej...

Fundusze ETF mogą być wykorzystywane przez inwestorów do generowania zysków - podobnie jak akcje - podczas trendów spadkowych. Jest to możliwe, ponieważ jednostki funduszy ETF mogą być przedmiotem krótkiej spredaży (short sale).

Transakcja krótkiej sprzedaży w przypadku ETF polega na pożyczeniu określonej liczby tych instrumentów od biura maklerskiego wraz z jednoczesnym zobowiązaniem do ich zwrócenia w określonym terminie przyszłości. Następnie inwestor - spodziewając się obniżenia wycen ETF - sprzedaje je na giełdzie, po czym - kiedy cena tych instrumentów faktycznie spadnie - odkupuje je po niższym kursie i oddaje podmiotowi, od którego je pożyczył. Zyskiem w tej transakcji jest różnica między ceną sprzedaży a ceną kupna instrumentu.

więcej...

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu