Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Informacje / Warto przeczytać / Literatura polska / Czasopisma naukowe

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Czasopisma naukowe

Wybrane artykuły naukowe polskich autorów z krajowych i zagranicznych czasopism naukowych oraz working papers, których tematyka związana jest z funduszami indeksowymi, funduszami ETF, instrumentami typu ETP oraz zagadnieniami powiązanymi z szeroko rozumianym pasywnym zarządzaniem portfelem inwestycyjnym (kolejność chronologiczna).

 • Marszk, A., 2019, Sustainable investing exchange-traded funds: US and European market, "Journal of Economics and Management", Vol. 37 (3), s. 69-86 (artykuł w j. angielskim).
 • Miziołek T., Feder-Sempach E., 2019, Tracking ability of exchange-traded funds. Evidence from Emerging Markets Equity ETFs, "Bank i Kredyt" 50(3), s. 221-248 (artykuł w j. angielskim).
 • Włosik, K., 2018, Bitcoin jako instrument bazowy exchange-traded funds, "Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", Zeszyt naukowy 163, s. 25-45.
 • Trąpczyński, A., 2018, Fundusze smart beta - pasywne i efektywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym, "Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny", rok LXXX, zeszyt 2, s. 225-240.
 • Miziołek, T., Feder-Sempach, E., 2018, Czy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowują wyniki indeksów?, "Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW", nr 1 (26), s. 37-47.
 • Lechman, E., Marszk, A., 2018, New technologies and diffusion of innovative financial products: Evidence on exchange-traded funds in selected emerging and developed economies, "Journal of Macroeconomics", s. 1-29 (artykuł w j. angielskim).
 • Marszk, A., 2018, Exchange-traded products in Germany: development and substitution of exchange-traded funds, exchange-traded commodities and exchange-traded notes, "EQUILIBRUM Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", nr 13, wyd. 4, s. 643-665 (artykuł w j. angielskim).
 • Marszk, A., 2018, Polskie aktywa w zagranicznych funduszach inwestycyjnych typu exchange-traded funds: rozmiary, struktura oraz znaczenie dla polskiego systemu finansowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 531, Wrocław, s. 325-336.
 • Miziołek, T., 2018, Index Providers in the Global Financial Market, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 3, no. 335, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 139-152 (artykuł w j. angielskim).
 • Marszk, A., 2018, Polskie aktywa w zagranicznych funduszach inwestycyjnych typu exchange-traded funds: rozmiary, struktura oraz znaczenie dla polskiego systemu finansowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 531, s. 325-336.
 • Marszk, A., 2017, Exchange traded commodities as a category of innovative products on European financial markets, "Financial Internet Quarterly e-Finanse", vol. 12, no. 2, s. 14-21 (artykuł w j. angielskim).
 • Bebel A., 2017, Wpływ zmienności instrumentu bazowego na stopy zwrotu z pasywnie zarządzanego lewarowanego ETF, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", z. 156, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa, s. 133-150.
 • Miziołek T., 2017, Fundamentalne indeksowanie na rynku instrumentów o stałym dochodzie, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H: Oeconomia, vol. 51, nr 5, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 211-219.
 • Sławiński A., Tymoczko D., 2017, The Case for Saving for Retirement via Index Funds (Fundusze indeksowe jako racjonalna forma inwestowania oszczędności emerytalnych), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H: Oeconomia, vol. 51, nr 4, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 281-288 (artykuł w j. angielskim)
 • Łęt B., 2017, Badanie zależności pomiędzy funduszami ETF na rynku surowców energetycznych, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", nr 2/2017 (86), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 313-324.
 • Miziołek T., 2016, Europejski rynek indeksowych funduszy inwestycyjnych i determinanty jego rozwoju, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H: Oeconomia, vol. 50, nr 4, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 325-338.
 • Fraś A., Rogowski W., 2016, The Attractiveness of Passive Forms of Investment in Poland, "Journal of Management and Financial Sciences", vol. 25(3), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 43-60 (artykuł w j. angielskim)
 • Marszk A., 2016, Complexity of innovative financial products: the case of synthetic exchange traded funds in Europe, "Nauki o Finansach", nr 2(27), Wrocław, s. 49-64 (artykuł w j. angielskim)
 • Letkowski D., 2016, Wartość, rentowność i ryzyko inwestycji w ETF na indeksie DAX, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", nr 47, Gdańsk, s. 39-51.
 • Miziołek T., 2016, Ochrona interesów uczestników funduszy inwestycyjnych w kontekście zjawiska ukrytego indeksowania, "Finanse i Prawo Finansowe", nr 3, s. 63-80.
 • Gierałtowska U., 2016, Fundusze ETF notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] "Studia i Prace WNEiZ US", nr 45, T. 2 Metody ilościowe w ekonomii, Szczecin, s. 239-252.
 • Miziołek T., Zaremba A., 2016, Indeksowanie fundamentalne na polskim rynku akcji, [w:] "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1/2016 (79), Szczecin, s. 87-100.
 • Marszk A., 2016, Impact of Innovative Financial Products on Financial Systems: Exchange Traded Products and the Polish Financial System, [w:] "Ekonomia Międzynarodowa", nr 14 (2016), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 114-132 (artykuł w j. angielskim)
 • Miziołek T., 2015, Wpływ pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym na międzynarodowy rynek finansowy, [w:] "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 5, no. 316, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 81-98.
 • Lechman E., Marszk A., 2015, ICT technologies and financial innovations: The case of exchange traded funds in Brazil, Japan, Mexico, South Korea and the United States, "Technological Forecasting and Social Change", vol. 99, s. 355-376 (artykuł w j. angielskim)
 • Gierałtowska U., 2015, Fundusze indeksowe a fundusze ETF notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 78, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 892, Szczecin, s. 55-74.
 • Gierałtowska U., 2015, ETF w warunkach polskich, [w:] "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H: Oeconomia, vol. 49, nr 4, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 129-144.
 • Miziołek T., 2014, Samoindeksowanie na rynku finansowym, [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy, cz. 2, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 186, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 278-286.
 • Marszk A., 2014, Exchange Traded Funds (ETFs) rynków wschodzących, [w:] M. Buszko, A. Huterska, D. Piotrowski (red.) Perspektywa. Wyzwania współczesnych finansów i bankowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 201-214.
 • Mitrenga D., 2014, Oszacowanie błędu naśladowania indeksu WIG20 przez dostępny na polskim rynku fundusz ETF wraz z określeniem jego przyczyn, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 177, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 7-20.
 • Moskal A., Zawadzka D., 2014, Efektywność pasywnie zarządzanych funduszy na przykładzie funduszy ETF notowanych na GPW, "Zarządzanie i Finanse", vol. 12, no. 3/2/2014, Gdańsk, s. 111-123.
 • Mitrenga D., 2013, Poprawność wyceny funduszu ETF replikującego indeks WIG20, [w:] Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 155, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 430-440.
 • Kondrakiewicz T., 2013, Fundusze ETF na GPW w Warszawie, [w:] "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H: Oeconomia, vol. XLVII, nr 3, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 293-304.
 • Miziołek T., 2012, Fundusze ETF na GPW w Warszawie, [w:] J. Harasim, J. Cichy (red.) Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Rynki finansowe, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 106, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 360-368.
 • Krawczyk R., 2012, Rola Exchange Traded Fund w funkcjonowaniu rynku kapitałowego, "Ekonomia" nr 4(21), Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 342-356.
 • Frączek B., 2012, Potencjał rozwoju rynku ETF-ów, [w:] "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H: Oeconomia, vol. XLVI, nr 4, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 155-156.
 • Dykto M., 2012, Otwarte fundusze inwestycyjne typu indeksowego na rynku polskim, [w:] "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H: Oeconomia, vol. XLVI, nr 4, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 95-104.
 • Gnatowska E. M., 2012, O własnościach szeregów czasowych i płynności akcyjnych funduszy ETF notowanych na europejskich giełdach, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, tom XIII/3, s. 89-96.
 • Miziołek T., 2012, Lewarowane i odwrotne fundusze ETF, [w:] P. Karpuś (red.), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio H: Oeconomia, vol. XLVI, zeszyt 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 295-305.
 • Chodnicka P., Jaworski P., Śledząc parkiet - analiza jakości odwzorowania indeksu WIG20 przez pierwszy na polskim rynku fundusz Exchange Traded Fund, [w:] B. Glinka, P. Hensel (red.), Ryzyko i normy ostrożnościowe w systemie finansowym, "Problemy zarządzania", vol. 10, nr 4 (39), t. 1, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, s. 198-205.
 • Miziołek T., 2011, Metody replikacji indeksów przez fundusze ETF, [w:] K. Jajuga (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 174, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 415-425.
 • Miziołek T., 2010, Rynek exchange-traded funds (ETFs) w Europie, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy – nowe perspektywy, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" Sectio H, vol. XLIV, zeszyt 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 443-452.
 • Miziołek T.,2010, Tytuły uczestnictwa exchange-traded funds w portfelach funduszy inwestycyjnych, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke (red.), Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów. "Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", nr 143, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 266-276.
 • Borowski K., 2006, Exchange Traded Funds (ETFs), "Studies and Works of the Collegium of Management and Finance", vol. 73, Warsaw.
 • Borowski K., 2006, Fundusze inwestycyjne typu ETF (Exchange-Traded Funds) ETF (Exchange-Traded Funds) - Types and Characteristics, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2538486.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 117

Czy zamierzasz inwestować w certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF NASDAQ-100?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu