Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Informacje / Ryzyko ETF

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Ryzyko ETF

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy ETF jest jedną z wielu dostępnych form dokonywania inwestycji na rynku finansowym. Inwestycje te obarczone są wieloma różnorodnymi rodzajami ryzyka, zależnymi przede wszystkim od rodzaju papieru wartościowego, który stanowi główny przedmiot lokat danego podmiotu.

Najistotniejsze rodzaje ryzyk są scharakteryzowane na kolejnych podstronach.

więcej...

Do najistotniejszych rodzajów ryzyka związanego z uczestnictwem w funduszu ETF należą: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanej przez uczestnika funduszu stopy zwrotu z tytułów uczestnictwa oraz ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na pojawienie się których uczestnik nie ma wpływu lub ma jedynie ograniczony wpływ.

więcej...

Ryzyko błędu naśladowania – choć celem funduszu ETF jest jak najwierniejsze odwzorowanie zachowania określonego indeksu (przed uwzględnieniem różnego rodzaju opłat i kosztów, za wyjątkiem kosztów zarządzania), w praktyce zawsze występują różnice (zwykle stosunkowo niewielkie) pomiędzy stopą zwrotu funduszu ETF a stopą zwrotu replikowanego indeksu. Różnica ta określana jest jako błąd naśladowania (tracking error). Parametr ten, który określa jakość zarządzania portfelem funduszu ETF (w znaczeniu tego, jak dokładnie zarządzający jest w stanie naśladować wyniki benchmarku), oblicza się jako odchylenie standardowe różnicy stóp zwrotu z portfela i indeksu. Im niższa jest wartość błędu naśladowania, tym lepsze jest odzwierciedlenie wyników benchmarku, a zatem ryzyko to jest niższe. Z kolei im wartość tracking error jest wyższa, tym fundusz ETF gorzej odwzorowuje rezultaty osiągane przez benchmark, a więc ryzyko to jest wyższe.

więcej...

Ryzyko walutowe (currency risk) wynika z różnicy, jaka może wystąpić pomiędzy oficjalną walutą funduszu ETF (czyli walutą, w jakiej inwestuje on środki finansowe i w jakiej określana jest wartość jego tytułów uczestnictwa), a walutą obrotu (czyli walutą, w jakiej tytuły uczestnictwa funduszu są przedmiotem obrotu na rynku giełdowym). Jeżeli są to dwie różne waluty, fundusz ETF jest narażony na ryzyko kursowe – może z tego tytułu ponosić straty, ale może także odnosić korzyści. W przypadku ETF-ów inwestujących w papiery wartościowe denominowane w różnych walutach dochodzi do tego ryzyko walutowe dla określonych papierów wartościowych.

więcej...

Ryzyko kontrpartnera (counterparty risk) występuje w przypadku funduszy ETF wykorzystujących syntetyczną replikację. Ryzyko to związane z możliwością niewywiązania się kontrpartnera funduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez fundusz umów. Ryzyko takie występuje w szczególności w przypadku stosowanych w takich sytuacjach umów swapowych.

więcej...

Ryzyko usunięcia funduszu ETF z giełdy (ryzyko delistingu) polega na tym, że tytuły uczestnictwa funduszu ETF przestają być notowane na giełdzie papierów wartościowych. Najczęściej zdarza się tak w momencie, kiedy provider funduszu – po analizie opłacalności funkcjonowania tego produktu finansowego – podejmuje decyzję o jego zamknięciu (likwidacji), co automatycznie skutkuje wcześniejszym wycofaniem go z giełdowego parkietu. W takiej sytuacji inwestorzy zazwyczaj nie tracą jednak kapitału – emitent odkupuje od nich tytuły uczestnictwa i wypłaca im należne środki finansowe (równe wartości aktywów netto przypadającej na posiadane tytuły uczestnictwa). W najgorszym scenariuszu, kiedy wartość odkupienia jest niższa od wartości nabycia, inwestorzy mogą być zmuszeni do zrealizowania straty, która wcześniej była tylko księgową stratą.

więcej...

Ryzyko zmiany benchmarku to ryzyko (występujące w praktyce dość rzadko) zmiany benchmarku (indeksu) przez emitenta funduszu ETF (następuje z określonym wyprzedzeniem). Może to spowodować zmianę polityki inwestycyjnej na nieadekwatną do oczekiwań i potrzeb inwestora i w ten sposób narazić go np. na potencjalnie wyższe ryzyko inwestycyjne. Z drugiej jednak strony inwestor może z tego tytułu osiągnąć też lepszy profil zysku do ryzyka niż wcześniej.

więcej...

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu