Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Informacje / Podstawowe informacje / Mechanizm tworzenia ETF

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Mechanizm tworzenia ETF

Fundusz typu ETF jest tworzony przez firmę inwestycyjną (sponsora funduszu), która określa jego cel inwestycyjny, w szczególności poprzez określenie indeksu, zachowanie którego fundusz zamierza naśladować. To z kolei pozwala na określenie, jakie instrumenty finansowe będą wchodziły w skład jego portfela inwestycyjnego.

Sponsor funduszu poszukuje inwestorów instytucjonalnych (banki, firmy inwestycyjne, spółki inwestycyjne), którzy posiadają instrumenty finansowe wchodzące w skład wybranego indeksu oraz którzy zdecydują się na ich zdeponowanie i nabycie w zamian jednostek ETF. Po ich znalezieniu sponsor funduszu konstruuje i podpisuje z nimi umowy partycypacji w ETF, na podstawie których podmioty te gromadzą, a następnie deponują u sponsora funduszu określoną liczbę walorów wchodzących w skład indeksu stanowiącego podstawę emisji jednostek ETF (mechanizm ten występuje w przypadku tzw. pełnej replikacji (full replication).

W zamian za otrzymane instrumenty finansowe (akcje, obligacje) sponsor funduszu ETF przekazuje inwestorom instytucjonalnym wyemitowane jednostki ETF w proporcji odzwierciedlającej wartość wniesionych do funduszu walorów. Podmioty te stają się w ten sposób posiadaczami jednostek ETF, które zwykle wprowadzają na giełdę (giełdy) papierów wartościowych.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu