Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Informacje / Podstawowe informacje

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje o exchange-traded funds

Exchange-traded fund (ETF) to fundusz inwestycyjny, którego celem jest dążenie do odzwierciedlenia zachowania (wyników) określonego indeksu rynkowego (akcji, papierów dłużnych, towarowego). ETF osiąga to stosując zazwyczaj jedną z trzech metod: metodę pełnej replikacji (full replication), metodę reprezentatywnej próbki (representative sampling) lub metodę syntetycznej replikacji (synthetic replication). Na bazie zakupionych do portfela inwestycyjnego instrumentów finansowych, fundusz dokonuje emisji jednostek ETF (tytułów uczestnictwa funduszu), które są - podobnie jak np. akcje - papierami wartościowymi notowanymi na giełdach papierów wartościowych.

więcej...

Fundusz typu ETF jest tworzony przez firmę inwestycyjną (sponsora funduszu), która określa jego cel inwestycyjny, w szczególności poprzez określenie indeksu, zachowanie którego fundusz zamierza naśladować. To z kolei pozwala na określenie, jakie instrumenty finansowe będą wchodziły w skład jego portfela inwestycyjnego.

Sponsor funduszu poszukuje inwestorów instytucjonalnych (banki, firmy inwestycyjne, spółki inwestycyjne), którzy posiadają instrumenty finansowe wchodzące w skład wybranego indeksu oraz którzy zdecydują się na ich zdeponowanie i nabycie w zamian jednostek ETF. Po ich znalezieniu sponsor funduszu konstruuje i podpisuje z nimi umowy partycypacji w ETF, na podstawie których podmioty te gromadzą, a następnie deponują u sponsora funduszu określoną liczbę walorów wchodzących w skład indeksu stanowiącego podstawę emisji jednostek ETF (mechanizm ten występuje w przypadku tzw. pełnej replikacji (full replication).

W zamian za otrzymane instrumenty finansowe (akcje, obligacje) sponsor funduszu ETF przekazuje inwestorom instytucjonalnym wyemitowane jednostki ETF w proporcji odzwierciedlającej wartość wniesionych do funduszu walorów. Podmioty te stają się w ten sposób posiadaczami jednostek ETF, które zwykle wprowadzają na giełdę (giełdy) papierów wartościowych.

więcej...

Istnieje wiele kryteriów, w oparciu o które można klasyfikować exchange-traded funds. Najważniejsze z nich to:

  • konstrukcja portfela inwestycyjnego - na tej podstawie wyróżnia się ETF-y dokładnie odwzorowujące określony indeks lub subindeks, ETF-y wykorzystujące przy budowie portfela inwestycyjnego wszystkie papiery wartościowe wchodzące w skład określonego indeksu (subindeksu) lub ich część, lecz w proporcjach innych niż indeksie oraz ETF-y skonstruowane w oparciu o samodzielnie tworzone koszyki papierów wartościowych (te ostatnie są zarządzane pasywnie)
  • typ papierów wartościowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego - podobnie jak w przypadku klasycznych funduszy inwestycyjnych wyróżnia się akcyjne ETF-y (replikujące skład (sub)indeksu akcji), obligacyjne ETF-y (odzwierciedlające skład (sub)indeksu obligacji), hybrydowe ETF-y (naśladujące zachowanie - w określonych proporcjach - zarówno indeksu akcji jak i obligacji) oraz towarowe ETF-y (posiadające ekspozycję na (sub)indeks rynku towarowego)
  • obszar geograficzny, z którego pochodzą emitenci papierów wartościowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu - to kryterium pozwala wyróżnić krajowe ETF-y (naśladujące krajowe indeksy), regionalne ETF-y (replkujące zachowanie regionalnych indeksów) oraz globalne ETF-y (naśladujące zachowanie indeksów odzwierciedlających koniunkturę w skali świata)
więcej...

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu