Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze indeksowe / Quercus short / Polityka inwestycyjna

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Polityka inwestycyjna

QUERCUS short jest subfunduszem funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO. Jego celem jest replikowanie zmian indeksu WIG20short obliczanego przez GPW w Warszawie, tj. uzyskanie zmiany wartości jednostki uczestnictwa porównywalnej do zmian ww. indeksu będącego benchmarkiem subfunduszu. W jego portfelu inwestycyjnym znajdują się zatem kontrakty terminowe na indeks WIG20 dowolnej serii, przy czym fundusz zajmuje na nich krótką pozycję. Pozostała część aktywów jest inwestowana przede wszystkim w instrumenty dłużne. W celu osiągnięcia dodatkowych przychodów do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na innych giełdach Nowej Europy. Inwestycje w akcje są dokonywane wówczas, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ich cen w ujęciu nominalnym. Przy dokonywaniu lokat subfundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS lev daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek akcji dużych polskich spółek w zakresie od -100% do +200% WIG20. Natomiast w połączeniu z subfunduszem QUERCUS Agresywnym lub innymi funduszami akcyjnymi pozwala zredukować ryzyko rynkowe i uzyskać ekspozycję na umiejętności zarządzającego w doborze poszczególnych spółek do portfela.

Szukaj 

Wykres miesiąca-grudzień 2018

Wydarzenia

Sonda 95

Która z poniższych instytucji wspierała dotychczas w największym stopniu rozwój rynku ETF w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu