Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze indeksowe / Quercus lev

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

» Quercus short    » Quercus lev    » Ipopema m-Indeks FIO    » Quercus Gold    » Altus short    

Quercus lev

QUERCUS lev jest subfunduszem funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO. Jest pierwszym na polskim rynku funduszem lewarowanym. Jego celem jest odwzorowywanie zmian indeksu WIG20lev obliczanego przez GPW w Warszawie (odzwierciedla on w przybliżeniu dwukrotność zmiany wartości indeksu WIG20), tj. uzyskanie zmiany wartości jednostki uczestnictwa porównywalnej do zmian ww. indeksu będącego benchmarkiem subfunduszu. W tym celu inwestuje aktywa przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20 dowolnej serii zajmując długą pozycję. Pozostała część jego aktywów może być inwestowana w instrumenty dłużne. W celu osiągnięcia dodatkowych przychodów do 20% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na innych giełdach Nowej Europy. Inwestycje w akcje są dokonywane wówczas, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ich cen w ujęciu nominalnym. Przy dokonywaniu lokat subfundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszu zamkniętego. Cel inwestycyjny tego subfunduszu jest tożsamy z coraz bardziej popularnymi na świecie lewarowanymi funduszami typu ETF (leveraged ETFs). To jednocześnie pierwszy fundusz wykorzystujący jako benchmark indeks WIG20lev. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS short daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek akcji dużych polskich spółek w zakresie od -100% do +200% WIG20.

więcej...

Prospekt informacyjny (11.12.2013 r.):

Karta subfunduszu (styczeń 2014 r.):

Kluczowe informacje dla inwestorów (31.01.2014 r.):

20140131_Qlev.pdf 250,96 kB

Tabela opłat (4.11.2013 r.):

więcej...

Szukaj 

Wykres miesiąca-grudzień 2018

Wydarzenia

Sonda 95

Która z poniższych instytucji wspierała dotychczas w największym stopniu rozwój rynku ETF w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu