Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze indeksowe / Ipopema m-Indeks FIO / Polityka inwestycyjna

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Polityka inwestycyjna

IPOPEMA m-INDEKS FIO dąży do wiernego odwzorowania składu oraz proporcji portfela spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40 (indeks ten jest jednocześnie benchmarkiem funduszu). Fundusz inwestuje wyłącznie w akcje spółek wchodzących w skład ww. indeksu lub w kontrakty terminowe, których bazę stanowi ww. indeks. Zgodnie z zapisami statutu funduszu maksymalny udział akcji jednego podmiotu w jego aktywach wynosić może 20 procent, przy czym fundusz może zwiększyć ten limit do 35 procent w sytuacji, gdy udział akcji jednego emitenta w indeksie wzrośnie. Stopień odzwierciedlenia indeksu mWIG40 może ulec odchyleniu, w szczególności w wyniku konieczności stosowania ww. limitów inwestycyjnych przewidzianych w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszu otwartego, ograniczonej płynności poszczególnych spółek lub nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa. Również zmiana warunków rynkowych, w szczególności zmiana cen poszczególnych papierów wchodzących w skład indeksu mWIG40 lub rewizja składu indeksu przez GPW w Warszawie, może spowodować takie zmiany udziałów akcji w indeksie, że ich wierne odwzorowanie naruszyłoby odpowiednie limity i ograniczenia inwestycyjne funduszu. Dlatego dopuszcza on taką modyfikację składu swoich aktywów, która będzie w zgodzie z odpowiednimi limitami i ograniczeniami inwestycyjnymi, ale może spowodować brak wiernego odwzorowania składu indeksu mWIG40.

Powiązana zawartość

Szukaj 

Wykres miesiąca-grudzień 2018

Wydarzenia

Sonda 95

Która z poniższych instytucji wspierała dotychczas w największym stopniu rozwój rynku ETF w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu