Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze indeksowe / Altus short / Polityka inwestycyjna

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Polityka inwestycyjna

ALTUS short jest subfunduszem funduszu ALTUS FIO Parasolowy. Należy do kategorii funduszy indeksowych. W ramach realizacji celu inwestycyjnego zarządzający dążą do uzyskania zmiany wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu porównywalnej do zmian benchmarku, którym jest indeks WIG20short. Zarządzający subfunduszem zakładają, że zachowanie wartości jednostki uczestnictwa będzie przeciwne do zachowania się indeksu WIG20, dlatego inwestycja w subfundusz może być wykorzystywana przy trendach spadkowych na rynku akcji lub może stanowić zabezpieczenie istniejącej pozycji w innych instrumentach finansowych. Subfundusz przeznaczony jest m.in. dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe (co najmniej 5 lat), zakładają trend spadkowy na rynku akcji, a przy tym akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne, możliwość silnych wahań wartości inwestycji oraz utratę znacznej części zainwestowanych środków. W okresie wzrostu indeksu WIG20 inwestycja w subfundusz wiąże się z ryzykiem poniesienia strat.

Szukaj 

Wykres miesiąca-listopad 2017

Wydarzenia

Sonda 82

Jaki poziom opłaty za zarządzanie powinien mieć fundusz indeksowy (fundusz ETF) odwzorowujący wyniki indeksu WIG20?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu