Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Sobota, 19.09.2020
    Januarego, Konstancji, Leopolda

Home / Aktualności - Świat / Trzy nowe fundusze ETF First Trust na NASDAQ i NYSE Arca

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Trzy nowe fundusze ETF First Trust na NASDAQ i NYSE Arca

W sierpniu 2012 r. spółka First Trust Advisors wprowadziła dwa nowe fundusze ETF na rynek NASDAQ oraz jeden ETF na platformę NYSE Arca.

13 sierpnia na NASDAQ zadebiutował First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund. Jego celem inwestycyjnym jest jak najściślejsze odwzorowywanie wyników indeksu NASDAQ Technology Dividend Index. Indeks ten jest ważony wartością rynkową uczestników (w wersji zmodyfikowanej – kapitalizacja spółek technologicznych stanowi łącznie 80% kapitalizacji ogółem, a spółek telekomunikacyjnych 20%) i ma za zadanie ilustrować koniunkturę wśród spółek technologicznych wypłacających dywidendy. W portfelu indeksu mogą znaleźć się spółki zakwalifikowane do sektorów technologicznego lub telekomunikacyjnego (według klasyfikacji ICB – Industry Classification Benchmark) i notowane na NASDAQ, NYSE lub NYSE Arca. Kapitalizacja takiej spółki nie może być niższa niż 500 mln USD, średnia dzienna wartość obrotu jej akcjami w okresie ostatnich trzech miesięcy nie wynosić mniej niż 1 mln USD oraz musi wypłacać regularnie dywidendy w okresie minionych 12 miesięcy (przy czym stopa dywidendy nie powinna być niższa niż 0,5%, a wartość dywidendy na akcję nie może spadać w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Skład indeksu jest rewidowany dwa razy w roku (w marcu i we wrześniu), zaś równoważenie indeksu ma miejsce co kwartał. W końcu września w portfelu funduszu znajdowały się akcje 75 firm – największe udziały posiadały: IBM (8,48%), QUALCOMM (8,09%), Oracle (7,92%), Microsoft (7,69%) i Intel (7,27%). Mediana kapitalizacji spółek, których akcje są obecne w portfelu funduszu wynosi 8,08 mld USD. Średni wskaźnik cena do zysku firm znajdujących się w portfelu wynosi 13,05, wskaźnik cena do wartości księgowej 2,39, wskaźnik cena do cash flow 6,84, a wskaźnik cena do sprzedaży 1,59 (wszystkie dane z końca października br.). Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,50%.

Tego samego dnia do obrotu na rynku NASDAQ wszedł także fundusz Multi-Asset Diversified Income Index Fund. Dąży on do powielania wyników indeksu NASDAQ Multi-Asset Diversified Income Index. W portfelu indeksu znajdują się instrumenty finansowe reprezentujące różnorodne klasy aktywów: akcje zwykłe i/lub kwity depozytowe amerykańskich i międzynarodowych przedsiębiorstw (ok. 25% aktywów w momencie równoważenia portfela), fundusze nieruchomości (Real Estate Investment Trust – REIT) (ok. 20%), akcje uprzywilejowane (ok. 20%), akcje spółek komandytowych (Master Limited Partnerships – MLPs) z sektora ropy i gazu oraz surowcowego (ok. 20%), a także tytuły uczestnictwa funduszy ETF (ok. 15%) lokujących aktywa w obligacje śmieciowe i typu high yield. W przypadku każdej z ww. klas aktywów (instrumentów finansowych) określone zostały odrębne kryteria włączenia poszczególnych składników do portfela indeksu. Natomiast wszystkie instrumenty muszą być notowane na amerykańskich giełdach oraz spełniać określone, rygorystyczne kryteria dotyczące płynności, wielkości, zmienności i stopy zwrotu. Portfel indeksu jest równoważony co kwartał. W końcu września w portfelu funduszu znajdowały się 124 instrumenty finansowe – zdecydowanie największy udział posiadały tytuły uczestnictwa funduszu iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund (20,80%); ponadto relatywnie duże udziały w portfelu posiadały akcje Public Storage (2,94%), Plains All American Pipeline LP (2,14%), Federal Realty Investment Trust (2,07%) oraz Boston Properties (1,90%). Mediana kapitalizacji uczestników portfela funduszu wynosi 3,63 mld USD. Średni wskaźnik cena do zysku sięga 16,13, wskaźnik cena do wartości księgowej 1,87, wskaźnik cena do cash flow 8,28, a wskaźnik cena do sprzedaży 1,48 (wszystkie dane z końca października br.). Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,60%.

30 sierpnia 2012 r. na NYSE Arca miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu First Trust CBOE S&P 500 VIX Tail Hedge Fund. Replikuje on wyniki indeksu CBOE VIX Tail Hedge Index. Portfel tego indeksu obejmuje wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu S&P 500 (z reinwestowanymi dywidendami) oraz jednomiesięczne kupna na indeks VIX (w momencie wygasania opcji są rozliczane i nabywane są nowe opcje). Udział w indeksie tego ostatniego instrumentu finansowego jest zdeterminowany poziomem przyszłej zmienności indeksu S&P 500 – gdy indeks VIX ma wartość niższą niż 15 lub wyższą niż 50 opcje nie są kupowane, gdy jego wartość mieści się pomiędzy 15 a 30 opcje stanowią 1% portfela, zaś gdy jego wartość waha się między 30 a 50 opcje stanowią 0,5% portfela. Ta dynamiczna alokacja ma za zadanie zmniejszenie kosztów hedgingu poprzez ograniczenie liczby opcji kupna VIX kupowanych w okresach niskiej zmienności oraz czerpanie zysków z tych opcji, kiedy indeks VIX osiąga skrajne wartości. Skład indeksu jest równoważony i rewidowany co miesiąc. W końcu września największe udziały w portfelu funduszu posiadały akcje Apple (4,81%), Exxon Mobil (3,26%), General Electric (1,85%), Chevron (1,76%) i Microsoft (1,74%). Mediana kapitalizacji uczestników portfela funduszu wynosi 12,48 mld USD. Średni wskaźnik cena do zysku sięga 14,03, wskaźnik cena do wartości księgowej 2,07, wskaźnik cena do cash flow 8,09, a wskaźnik cena do sprzedaży 1,33 (wszystkie dane z końca października br.). Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,60%.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu