Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Niedziela, 20.09.2020
    Eustachego, Faustyny, Renaty

Home / Aktualności - Świat / Perspektywy wzrostu i zagrożenia dla rozwoju światowego rynku ETF i ETP według raportów Moody`s i Celent

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Perspektywy wzrostu i zagrożenia dla rozwoju światowego rynku ETF i ETP według raportów Moody`s i Celent

W końcu kwietnia 2012 r. ukazały się dwa interesujące raporty dotyczące ostatnich wydarzeń, obecnego stanu oraz przyszłości europejskiego i światowego rynku funduszy ETF oraz instrumentów typu ETP (exchnage-traded products).

W opublikowanym przez agencje ratingową Moody`s raporcie „Exchange-Traded Funds – Industry Overview” autorzy zwracają uwagę, iż najważniejszymi przyczynami pogorszenia sytuacji na europejskim rynku funduszy ETF w ubiegłym roku (aktywa ETF-ów w Europie zmniejszyły się o 6%, podczas gdy cały światowy rynek funduszy odnotował jedynie spowolnienie tempa wzrostu do poziomu jednocyfrowego) były kryzys zadłużenia w strefie euro oraz rosnące obawy inwestorów odnośnie zaostrzenia kontroli regulacyjnej w tym sektorze. Spadek aktywów funduszy ETF w Europie w 2011 r. oznaczał odwrócenie obserwowanego w poprzednich latach trendu polegającego na tym, iż rynek europejski rósł w szybszym tempie niż dłużej działający i bardziej dojrzały rynek amerykański. Autorzy raportu dodają jednak, iż znaczący udział w spadku aktywów funduszy ETF w Europie to efekt spadających cen aktywów, a nie zmniejszenia zainteresowania tymi instrumentami finansowymi ze strony inwestorów. Ciekawym zjawiskiem był także wzrost udziału w rynku funduszy ETF stosujących fizyczną replikację kosztem ETF-ów wykorzystujących replikację syntetyczną – było to spowodowane głównie tym, że te drugie znalazły się w ogniu krytyki ze strony organów regulacyjnych. Największym beneficjentem tego zjawiska była spółka BlackRock – jej fundusze iShares osiągnęły aż 70-proc. udział w nowych napływach (netto) środków finansowych do europejskich ETF-ów w ubiegłym roku, zwiększając tym samym swój udział w całym rynku z 31,5% do 35,5%. Stało się to koszem dwóch największych providerów syntetycznych ETF-ów – db x-trackers (spółka ta straciła 1,1 pkt. proc. udziału w rynku) i Lyxora (5 pkt. proc.). Mimo tych rozczarowujących danych agencja Moody`s w dłuższej perspektywie patrzy optymistycznie w przyszłość europejskiego rynku ETF-ów. Choć kryzys zadłużeniowy oraz dalszy ciąg debaty nad syntetycznymi ETF-ami będą hamowały wzrost aktywów funduszy ETF w krótkim i średnim terminie, to jednak należy spodziewać się, że nowe regulacje prawne (dyrektywa MIFID II oraz brytyjski Retail Distribution Review) prowadzące m.in. zharmonizowania sposobu oznaczania tych produktów finansowych (w tym ETC i ETN) i wzrostu ich transparentności doprowadzą do wzrostu akceptacji ETF-ów wśród inwestorów detalicznych. Czynnikiem wzrostu powinien być także rosnący stopień wykorzystania ETF-ów przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych (w szczególności przez asset menedżerów i fundusze hedgingowe). Najważniejszymi determinantami spodziewanego wzrostu rynków ETF-ów zdaniem autorów raportu Moody`s będą: ich niskie koszty, rozwój płatnego doradztwa finansowego, innowacje produktowe oraz rosnąca świadomość inwestorów dotycząca ETF-ów jako narzędzia alokacji aktywów. Do zagrożeń rozwoju należy natomiast ich zdaniem zaliczyć działania ze strony regulatorów rynku, których decyzje mogą zwiększyć koszty operacyjne providerów funduszy ETF, a tym samym zmniejszyć ich marże. W tej sytuacji mogą oni poszukiwać strategii maksymalizujących ich dochody (np. pożyczanie papierów wartościowych). Zmiany te mogą także wywoływać presję na mniejszych emitentów ETF-ów na łączenie z większymi podmiotami w celu zachowania dotychczasowej marży. Agencja Moody`s przewiduje że w Stanach Zjednoczonych oczekiwać należy w tym roku zwiększonej podaży aktywnie zarządzanych ETF-ów zwłaszcza ze strony dużych podmiotów tamtejszego rynku zarządzania aktywami (w szczególności jeśli amerykańskie instytucje regulacyjne zniosą niektóre stosowane do tej pory restrykcje).

Firma badawcza i konsultingowa Celent w swoim raporcie „Exchange-Traded Funds: Growth and Challenges” podkreśla, iż w minionych dziesięciu latach rynek funduszy ETF odnotował ogromny, ponad dziesięciokrotny wzrost aktywów (z 146 mld USD w 2002 r. do 1,525 bln USD w 2011 r.) oraz liczby oferowanych produktów, jednak rozwój tego segmentu rynku finansowego w przyszłości będzie tym trudniejszy, im rynek ten będzie stawał się bardziej dojrzały i konkurencyjny. Potwierdza to chociażby fakt, iż aż 79% nowych produktów wprowadzonych na rynek w pierwszej połowie 2011 r. nie zdołało pozyskać co najmniej 30 mln USD. Zdaniem analityka Celent fakt, iż ponad połowa ETF-ów notowanych obecnie na amerykańskich giełdach nie potrafiła dotychczas osiągnąć odpowiedniej skali działalności warunkującej generowanie zysków (tj. zarządza aktywami niższymi niż 100 mln USD) wskazuje, że oczekiwać należy oczekiwać likwidacji sporej ich części, co doprowadzi do racjonalizacji branży ETF-ów. Patrząc na aktywnie zarządzane fundusze ETF Celent spodziewa się, że czeka je w najbliższym okresie dynamiczny rozwój – w optymistycznym scenariuszu do 2020 r. mogą one osiągnąć aż 20-proc. udział w całym amerykańskim rynku aktywnie zarządzanych produktów inwestycyjnych; scenariusz pesymistyczny zakłada wzrost tylko do poziomu 5 proc. (obecnie ich aktywa wynoszą ok. 7 mld USD, co stanowi mniej niż 1 proc. całego rynku ETF-ów w Stanach Zjednoczonych). Motorem rozwoju segmentu aktywnie zarządzanych funduszy ETF będzie rozwój praktycznych metod przekształcania obecnie funkcjonujących tradycyjnych funduszy inwestycyjnych (mutual funds) w fundusze ETF. Według autora raportu Celent czynnikiem, który wspierać będzie rozwój tych funduszy ETF może być też wprowadzanie na rynek nowych tego typu instrumentów przez cieszących się prestiżem menedżerów takich jak Bill Gross z Pimco. Zdaniem Celent do 2017 r. globalne aktywa rynku ETF-ów wzrosną do poziomu między 2,5 bln USD a 4,5 bln USD.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu