Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Świat / Gender w branży funduszy ETF

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Gender w branży funduszy ETF

8 marca 2016 r. spółka State Street Global Advisors (SSGA) – firma asset management działająca w ramach State Street Corporation – wprowadziła na NYSE Arca fundusz SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF. Jest to fundusz, który dąży do jak najdokładniejszego odzwierciedlenia zachowania indeksu SSGA Gender Diversity, który obejmuje amerykańskie spółki publiczne o dużej kapitalizacji charakteryzujące się wysokim poziomem (w ramach swoich branż) zróżnicowania płciowego (gender diversity) w składzie zarządów i w kierownictwie wyższego szczebla.

Według badania przeprowadzonego przez MSCI w 2015 roku, w ramach którego zbadane zostały światowe trendy w zróżnicowaniu płci w zarządach spółek pomiędzy grudniem 2009 r. a sierpniem 2015 r. (Linda-Eling Lee, Ric Marshall, Damion Rallis, Matt Moscardi, Women on Boards: Global Trends in Gender Diversity on Corporate Boards), spółki w zarządach których co najmniej trzech członków zarządu stanowiły kobiety osiągały lepsze wyniki (biorąc pod uwagę zwrot z kapitału – ROE) od pozostałych o ponad 36 procent (10,1% wobec 7,4%). Pomimo tych ustaleń amerykańskie kobiety stanowią średnio tylko 16 procent członków władz wykonawczych w amerykańskich firmach.

Inspiracją dla SSGA do stworzenia ww. indeksu były starania California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS) w celu zwrócenia uwagi na kwestie zróżnicowania płci w korporacyjnej Ameryce, w szczególności na kobiety zajmujące kierownicze stanowiska w firmach. Aby pomóc wzmocnić działania organizacji charytatywnych na rzecz zwiększenia stopnia różnorodności płci, SSGA zadeklarowała, że przekaże część swoich dochodów organizacjom non-profit, które pomagają rozwijać się kobietom jako liderkom w biznesie i nauce.

Według Kristi Mitchem – wiceprezesa i szefowej Americas Institutional Client Group dla SSGA – nowy fundusz (którego ticker brzmi, notabene, SHE) ma pomóc w rozwiązaniu nierówności płci w korporacyjnej Ameryce oferując jednocześnie inwestorom możliwość generowania zysku z różnorodności płci. Fundusz ten uprawnia inwestorów do zwiększenia stopnia zróżnicowania płciowego w kierownictwach spółek i ma wspierać lepsze długoterminowe rozwiązania społeczne i gospodarcze mające na celu wspieranie różnorodności płciowej.

W skład portfela funduszu SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF wchodzą akcje 144 firm spośród tysiąca największych spółek publicznych w USA. Zostały one wyselekcjonowane na podstawie obecności kobiet na stanowisku prezesa, w składzie zarządu i na wyższych szczeblach kierowniczych. Największy udział w portfelu funduszu mają obecnie (stan na 10 marca) akcje spółek: Berkshire Hathway (6,56%), Home Depot (6,47%), Oracle (4,76%), CVS Health (4,42%) i Amgen (4,33%). Fundusz stara się również zminimalizować rozbieżności między wagami sektorowymi w swoim portfelu a wagami sektorowymi w gronie 1000 największych publicznych amerykańskich firm w celu wyodrębnienia zróżnicowania płciowego jako głównego czynnika ekspozycji. Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) funduszu wynosi 0,20% w skali roku.

Warto przy tej okazji dodać, iż SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF jest pierwszym ETF-em wykorzystującym indeks stworzony przez SSGA (tym samym wpisuje się w zjawisko określane jako self-indexing) oraz dopiero drugim instrumentem typu ETP (ale pierwszym funduszem ETF), który jest skoncentrowany na kwestii zróżnicowania płciowego. Pierwszym produktem indeksowym notowanym na giełdzie o takim charakterze był Barclays Women in Leadership ETN (instrument dłużny) wyemitowany w lipcu 2014 r. przez Barclays, którego celem jest odwzorowywanie wyników indeksu Barclays Women in Leadership Total Return USD (termin jego zapadalności przypada na lipiec 2024 r.).

Szukaj 

Wykres miesiąca-marzec 2019

Wydarzenia

Sonda 98

Który z nowych (makro)indeksów GPW w Warszawie powinien być w pierwszej kolejności podstawą dla stworzenia funduszu indeksowego lub funduszu ETF?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu