Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

 •  
 • Piątek, 18.09.2020
  Ireny, Irminy, Stanisława

Home / Aktualności - Świat / Amerykańscy uczestnicy funduszy inwestycyjnych zaoszczędzili w 2017 roku ponad 4 mld USD

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Amerykańscy uczestnicy funduszy inwestycyjnych zaoszczędzili w 2017 roku ponad 4 mld USD

Spółka Morningstar opublikowała wczoraj coroczne badanie dotyczące opłat w funduszach inwestycyjnych obejmujące ocenę kosztów ponoszonych przez uczestników amerykańskich tradycyjnych funduszy otwartych (open-end mutual funds) oraz funduszy typu ETF. Badanie wykazało, że w 2017 r. we wszystkich amerykańskich funduszach otwartych i funduszach ETF średni ważony aktywami wskaźnik kosztów (asset-weighted average expense ratio) wyniósł 0,52%, podczas gdy w roku 2016 r. wynosił 0,56% (wykres 1). Ten ośmioprocentowy spadek kosztów rok do roku jest największym od czasu, kiedy Morningstar zaczął śledzić opłaty ważone aktywami w 2000 r. Na tej podstawie spółka szacuje, że inwestorzy w 2017 r. zaoszczędzili na opłatach w funduszach inwestycyjnych ponad 4 mld USD i nadal skłaniają się ku funduszom o niższych kosztach.

Wykres 1. Średni ważony aktywami wskaźnik kosztów w funduszach inwestycyjnych w USA w latach 2000-2017

Ten ośmioprocentowy spadek średniego poziomu opłat ważonych aktywami był głównie konsekwencją napływu aż blisko 950 mld USD do funduszy, których opłaty plasują je w gronie 20% najtańszych podmiotów w danej kategorii. Napływ środków finansowych do niskokosztowych funduszy był o 60% wyższy niż w 2016 r., kiedy wyniósł 593 mld USD (wykres 2). Około 70% spośród napływów do niskokosztowych funduszy trafiło do pasywnie zarządzanych funduszy, natomiast pozostałe ok. 30% pozyskały fundusze zarządzane aktywnie.

Wykres 2. Napływ (odpływ) netto kapitału do (z) najtańszych i pozostałych funduszy inwestycyjnych w USA w latach 2000-2017

Ponadto Morningstar odnotował wzrost liczby aktywnie zarządzanych funduszy, które w ubiegłym roku zredukowały stawki opłat, co było możliwe dzięki oszczędnościom skali osiągniętym wskutek wzrostu wartości aktywów. Wśród aktywnie zarządzanych amerykańskich funduszy akcyjnych dobra koniunktura na rynku akcji wpłynęła na wzrost wartości zarządzanych aktywów, który przewyższył odpływ kapitału z tych podmiotów. Tworzenie niskokosztowych kategorii jednostek uczestnictwa – trend obserwowany od wielu lat – także pomogło obniżyć koszty ponoszone przez inwestorów.

Zdaniem Patricii Oey, autorki raportu, „tendencja w kierunku niskokosztowych funduszy powinna mieć w przyszłości, wykładniczo pozytywny wpływ na stopy zwrotu inwestorów, ponieważ koszty z czasem ulegają skumulowaniu i zmniejszają zyski inwestorów. Dane Morningstara pokazują, że o ile 20% najtańszych funduszy „zgarnęło” blisko 1 bln USD nowych środków, o tyle reszta branży odnotowała odpływ w wysokości ok. 250 mld USD. Wiadomość, jaką wysyłają inwestorzy jest zatem jednoznaczna – koszty mają znaczenie”.

Kluczowe wnioski z badania Morningstara są następujące:

 • Średni ważony aktywami wskaźnik kosztów netto około 25 tys. funduszy otwartych i funduszy ETF w USA wyniósł w 2017 r. 0,52%, podczas gdy w 2016 r. sięgał 0,56%, a trzy lata wcześniej 0,63%;
 • Średni ważony aktywami wskaźnik kosztów netto funduszy zarządzanych pasywnie zmniejszył się z 0,16% w 2016 r. do 0,15% w 2017 r., czyli o 7 procent. Odzwierciedla to silny napływ kapitału do pasywnych funduszy o najniższych kosztach, a także obniżki opłat przez niektórych zarządzających aktywami w funduszach indeksowych odwzorowujących indeksy szerokiego rynku i znajdujących się w posiadaniu szerokiego grona inwestorów;
 • Średni ważony aktywami wskaźnik kosztów netto funduszy zarządzanych aktywnie wyniósł 0,72% w 2017 r., natomiast w 2016 r. wynosił 0,75%. Ten czteroprocentowy spadek był największym rocznym spadkiem w ujęciu procentowym od ponad dekady i wynikał przede wszystkim z dużych przepływów netto kapitału z droższych do tańszych funduszy, a także z obniżek opłat;
 • Równoważony wskaźnik kosztów funduszy pasywnych wyniósł w 2017 r. 0,30% (spadek z 0,31% w 2016 r.), a funduszy aktywnych 0,72% (spadek z 0,75% w 2016 r.). Spadki te były spowodowane głównie redukcjami stawek opłat;
 • W 2017 r. 20% najtańszych funduszy uszeregowanych według opłat w ramach każdej kategorii, odnotowało napływ netto w wysokości 949 mld USD (większość z tych środków trafiła do funduszy pasywnych). Pozostała część branży odnotowała odpływy netto w wysokości 251 mld USD;
 • Większość inwestorów posiada tańsze fundusze. 83 procent aktywów znajduje się w funduszach otwartych i funduszach ETF, których opłaty znajdują się w dwóch najtańszych kwintylach w porównaniu do innych funduszy z ich kategorii;
 • Vanguard nadal może pochwalić się najniższym średnim ważonym aktywami wskaźnikiem kosztów – 0,10%. Kolejne w tym zestawieniu są spółki State Street Global Advisors (0,16%) i iShares (BlackRock) (0,25%).
Polityka prywatności
Regulamin serwisu