Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Zmiany Regulaminu Giełdy i Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w związku z pakietem MiFID II/MiFIR

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Zmiany Regulaminu Giełdy i Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w związku z pakietem MiFID II/MiFIR

Zarząd GPW w Warszawie poinformował, że w dniu 19 grudnia 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie Giełdy uchwalone Uchwałą Nr 68/1554/2017 Rady Giełdy z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy, zmienioną Uchwałą Nr 69/1555/2017 Rady Giełdy z dnia 15 grudnia 2017 r.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności wdrożenia i stosowania przez Giełdę, jako organizatora rynku regulowanego, rozwiązań przewidzianych w przepisach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dyrektywa MiFID II) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych (Rozporządzenie MiFIR), oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie lub w związku z ich wdrożeniem (pakiet MiFID II/ MiFIR), a tym samym potrzebą dostosowania zasad obrotu giełdowego obowiązujących na prowadzonym przez Giełdę rynku do zmian wynikających z przedmiotowych regulacji.

Zmiany w Regulaminie Giełdy, o których mowa powyżej, wejdą w życie z dniem 3 stycznia 2018 r., tj. z dniem rozpoczęcia stosowania przepisów pakietu MiFID II/MiFIR.

Jednocześnie Zarząd Giełdy poinformował, że w dniu 19 grudnia 2017 r. zostały uchwalone zmiany do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, które również wejdą w życie z dniem 3 stycznia 2018 r.

Teksty Regulaminu Giełdy oraz Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, w brzmieniu obowiązującym od dnia 3 stycznia 2018 r., dostępne są w poniższych plikach.

SZOG_pl.pdf 2,18 MB

W zakresie przepisów odnoszących się stricte do tytułów uczestnictwa funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie w Regulaminie Giełdy dokonano modyfikacji § 2, pkt. 13a (definicja tytułów uczestnictwa funduszy ETF), § 171, ust. 1, pkt. 1c (zakres cen kupna i sprzedaży ETF-ów oraz poziom zainteresowania zawarciem transakcji po tych cenach (przejrzystość przedtransakcyjna)) i § 171, ust. 1, pkt. 2a (informacje o transakcjach zawartych na giełdzie (przejrzystość posttransakcyjna)). Ponadto zmieniono w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Giełdy w pkt. 5.1. stawki opłat operacyjnych od obrotu dokonywanego ETF-ami w ramach wykonywania zadań animatora rynku na rynku kasowym zgodnie z wymogami i warunkami animowania (minimalne wymogi i warunki animowania określają Załączniki Nr 11 i 12 do SZOG) – opata stała od zlecenia wynosić będzie 0,05 zł, a opłata od wartości zlecenia 0,0034%, łącznie od zlecenia nie więcej niż 105 zł);

Natomiast w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego zmieniono:

  • w Dziale I: brzmienie § 7 (wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF), § 34 (wprowadzenie do obrotu giełdowego ETF-ów), § 35 (informowanie Giełdy przez emitenta o dokonanym przedterminowym wykupie/umorzeniu wszystkich ETF-ów),
  • w Dziale IV: brzmienie § 70c (dokładność określania kursu ETF-ów), § 79 (szczegółowe warunki obrotu ETF-ami w systemie notowań ciągłych).

Ponadto:

  • w Dziale I dodano § 34a (warunek notowania ETF-ów) i § 36, ust. 2 (obowiązek podania niezwłocznie do wiadomości uczestników obrotu informacji o zakończeniu obrotu ETF-ami na giełdzie w przypadku likwidacji emitenta ETF-ów),
  • w Dziale IV dodano § 36a (minimalna wartość zleceń „cross” m.in. dla ETF-ów), § 36 b, c i d (publikowanie m.in. listy ETF-ów, dla których istnieje płynny rynek),
  • w Dziale VI dodano § 17, ust. 3 (delegacja dla Zarządu Giełdy w sprawie zmiany minimalnej wartości transakcji pakietowej dla ETF-ów).

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2018

Wydarzenia

ETF Forum 2018 we Frankfurcie

Fixed Income Forum w Londynie

Sonda 93

Jaka powinna być maksymalna stawka opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu