Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Wtorek, 22.09.2020
    Maury, Milany, Tomasza

Home / Aktualności - Polska / Zmiana zasad i terminów wyznaczania rankingów indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30 oraz jej znaczenie dla inwestorów

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Zmiana zasad i terminów wyznaczania rankingów indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30 oraz jej znaczenie dla inwestorów

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w wyniku przeprowadzonych analiz i konsultacji wprowadza nowe zasady i terminy kwalifikacji spółek do największych indeksów giełdowych.

Zgodnie z nimi, termin przeprowadzania rankingu do rewizji rocznej i korekt kwartalnych WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30 będzie miał miejsce na 4 tygodnie przed zmianą. Ogłoszenie portfeli indeksów po rewizji rocznej czy kwartalnej korekcie następować będzie na dwa tygodnie przed zmianą. Natomiast terminy zmian portfeli pozostaną bez zmian i przypadać będą po sesji w trzeci piątek marca dla rewizji rocznej oraz trzeci piątek czerwca, września oraz grudnia dla korekty kwartalnej.

Wyznaczanie parametrów obrotu na potrzeby rankingu nie zmieni się i bazować będzie na danych za ostatnie 12 miesięcy. Natomiast kapitalizacja akcji w wolnym obrocie będzie określana losowo, na podstawie kursu zamknięcia z ostatnich 5 sesji przed dniem rankingu. Wprowadzone zostanie także dodatkowe kryterium kapitalizacji w wolnym obrocie. Zgodnie z nim do rankingu nie będą kwalifikowane spółki z ostatniego kwartyla zestawienia wg. kapitalizacji w wolnym obrocie. W tabeli poniżej przedstawiono porównanie poszczególnych procesów obecnie oraz po zmianach.

Proces Obecnie Po zmianach
Termin rankingu do rewizji rocznej i korekt kwartalnych Po ostatniej sesji stycznia, kwietnia, lipca i października 4 tygodnie przed zmianą
Termin ogłoszenia portfela po rewizji rocznej lub korekcie kwartalnej 5 tygodni przed zmianą 2 tygodnie przed zmianą
Termin zmian portfela w ramach rewizji rocznej Trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia Trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia
Wyznaczanie parametrów na potrzeby rankingu Obrót za ostatnie 12 miesięcy, kapitalizacja w wolnym obrocie na dzień rankingu Obrót za ostatnie 12 miesięcy, kapitalizacja w wolnym obrocie losowo, na podstawie wybranego kursu z ostatnich 5 sesji przed dniem rankingu
Kryterium kapitalizacji w wolnym obrocie Brak Do rankingu nie kwalifikują się spółki z ostatniego kwartyla zestawienia wg. kapitalizacji w wolnym obrocie

 

Po raz pierwszy nowe zasady zostaną zastosowane podczas rewizji rocznej największych indeksów giełdowych. Ranking tych indeksów zostanie sporządzony po sesji 19 lutego br., zaś informacje o zmianach zostaną ogłoszone po sesji 4 marca br.

Wprowadzane przez nas zmiany mają na celu tworzenie portfeli indeksów giełdowych na podstawie jak najbardziej aktualnych danych. Jest to zgodne z trendami, jakie obserwujemy na innych giełdach oraz z propozycjami zgłaszanymi przez uczestników rynku - powiedział wiceprezes Zarządu GPW, Grzegorz Zawada.

 

 

W nawiązaniu do powyższego komunikatu prasowego warszawskiej GPW należy nadmienić, iż zmiana zasad i terminów wyznaczania rankingów indeksów ma istotne znaczenie m.in. dla funduszy indeksowych i funduszy ETF naśladujących indeks WIG20 lub jego pochodne (WIG20short i WIG20lev) oraz indeks mWIG40 (w przypadku indeksów sWIG80 i WIG30 póki co nie funkcjonują fundusze inwestycyjne, które miałyby za zadanie odwzorowanie ich wyników inwestycyjnych). Skrócenie okresu między terminem przeprowadzenia rankingu indeksów i terminem ogłoszenia składu portfela indeksów po rewizji rocznej/korekcie kwartalnej a terminem faktycznej (ewentualnej) zmiany składu portfela indeksów powoduje, iż pasywnie zarządzane fundusze dysponują krótszym czasem na przygotowanie się na dokonanie odpowiednich zmian w portfelu inwestycyjnym (oczywiście przy założeniu, iż dokonują odpowiedniej zmiany portfela w momencie zmiany składu indeksu, a nie np. nieco wcześniej). Z drugiej jednak strony skrócenie ww. terminów utrudnia nieco stosowanie przez aktywnie zarządzających portfelami inwestycyjnymi działań, które określane są jako front-run transactions. Chodzi o transakcje, które są dokonywane z wyprzedzeniem w stosunku do transakcji funduszy ETF (stosujących fizyczną replikację)/funduszy indeksowych polegające odpowiednio na zakupie/sprzedaży papierów wartościowych tych spółek, które mają wkrótce zostać dołączone/usunięte do/z portfela indeksu, w związku z czym spodziewany jest zwiększony popyt/podaż na te walory (po czym w momencie zakupu/sprzedaży tych instrumentów przez fundusze ETF/indeksowe dokonuje się zazwyczaj odwrotnych operacji). Z punktu widzenia pasywnie zarządzanych funduszy działania takie wiążą się niestety z kosztami transparentności (costs of trading transparency).

Polityka prywatności
Regulamin serwisu