Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek funduszu Altius short

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek funduszu Altius short

Zarząd BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjął decyzję o zawieszeniu – począwszy od dnia wyceny przypadającego na dzień 22 lipca 2020 r. – zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa związanych z trzema subfunduszami Altius FIO Parasolowego (przejętymi niedawno od Altus TFI), w tym m.in. funduszu indeksowego Altius short.

Jak podano w komunikacie, przyczyną zawieszenia zbywania jednostek uczestnictwa subfunduszy jest wystąpienie przesłanki określonej w art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej „Ustawa”), tj. brak możliwości dokonania, odrębnie w odniesieniu do każdego z subfunduszy, wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu z przyczyn niezależnych od funduszu.

Przyczynę zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszy stanowi przesłanka określona w art. 89 ust. 4 pkt 2 ustawy, tj. brak możliwości dokonania, odrębnie w odniesieniu do każdego z subfunduszy, wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu z przyczyn niezależnych od funduszu.

Towarzystwo informuje, że w dniu 21 lipca 2020 r. fundusz otrzymał od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie zawiadomienie o zajęciu praw majątkowych funduszu, związanych m. in. z jednostkami uczestnictwa funduszu. Dokonane zajęcie praw majątkowych funduszu skutkuje zakazem rozporządzania, obciążania oraz realizowania zajętych praw, a także zakazem pobierania jakichkolwiek świadczeń przysługujących z zajętych praw, stosownie do brzmienia art. 910 § 1 pkt 1) Kodeksu cywilnego. Wyżej opisane zajęcie jest skutkiem złożenia stosownego wniosku przez GetBack S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie egzekucyjnej prowadzonej przeciwko funduszowi na podstawie tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

W związku z zajęciem praw majątkowych funduszu Towarzystwo zdecydowało, w drodze Uchwały Zarządu z dnia 22 lipca 2020 r. o zawieszeniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa fubfunduszy na okres nieprzekraczający dwóch tygodni.

Towarzystwo informuje, że spełnione zostały ustawowe przesłanki zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszy, wynikające z brzmienia przywołanych wyżej przepisów art. 84 ust. 3 oraz art. 89 ust. 4 pkt 2 ustawy, tj:

  1. zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu wynika z przyczyn niezależnych od funduszu, tj. dokonane zostało w wyniku złożenia przez GetBack S.A. opisanego wyżej wniosku w sprawie egzekucyjnej przeciwko funduszowi i zawiadomieniu funduszu o zajęciu jego praw majątkowych.
  2. zawieszenie dokonywane jest w celu ochrony uczestników przed dokonaniem nieprawidłowej wyceny jednostek, odbiegającej od ich rzeczywistej wartości, co w konsekwencji prowadzić by mogło do ustalenia błędnej wartości jednostek uczestnictwa, które fundusz zamierzał zbyć lub jednostek podlegających odkupieniu.

Szukaj 

Wykres miesiąca-sierpień 2020

Wydarzenia

Sonda 115

Jakiej wiedzy na temat funkcjonowania ETF-ów brakuje Ci najbardziej?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu