Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Trzeci fundusz indeksowy naśladujący wyniki inwestycyjne indeksu TBSP

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Trzeci fundusz indeksowy naśladujący wyniki inwestycyjne indeksu TBSP

19 czerwca 2020 r., w ramach funduszu NN Parasol FIO zarządzanego przez NN Investment Partners TFI, został utworzony subfundusz NN Indeks Obligacji (decyzja KNF z 20 maja 2020 r.). To 27. fundusz indeksowy funkcjonujący na polskim rynku finansowym.

Zgodnie ze statutem funduszu, NN Indeks Obligacji dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland, w związku z czym może inwestować do 100% aktywów w instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, wchodzące w skład tego indeksu. W celu osiągnięcia stopy zwrotu indeksu TBSP może inwestować aktywa także w inne instrumenty finansowe (np. inne instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne, jednostki uczestnictwa, depozyty), przy zachowaniu przewidzianych limitów. Skład portfela subfunudszu może różnić od składu indeksu Treasury BondSpot Poland.

Poza dążeniem do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Treasury BondSpot Poland, dobór poszczególnych kategorii lokat subfunduszu determinowany będzie również:

  • wagą poszczególnych instrumentów w składzie indeksu Treasury BondSpot Poland,
  • płynnością poszczególnych instrumentów wchodzących w skład indeksu Treasury BondSpot Poland, oraz
  • efektywnym zarządzaniem portfelem subfunduszu w celu osiągnięcia stóp zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland oraz jego charakterystyką ryzyka.

Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A, A1, A2, E, F, I, K, P, S, T i W. W przypadku jednostek kategorii A maksymalna stawka opłaty za zarządzanie wynosi 0,99%, natomiast maksymalna opłata dystrybucyjna wynosi 0,5%. Zgodnie z informacją zawartą w „Kluczowych Informacjach dla Inwestorów” opłata bieżąca subfunduszu wynosi 0,43% w skali roku – jest to jednak kwota szacunkowa, wynikająca z faktu, że jest to nowo uruchomiony podmiot. Nie jest natomiast pobierana opłata za wyniki inwestycyjne.

Portfelem subfunduszu zarządza zespół instrumentów dłużnych Komitetu Inwestycyjnego NN Investment Parters TFI, w skład którego wchodzą Wojciech Górny (dyrektor zespołu),Tomasz Rabęda oraz Krzysztof Prus.

NN Indeks Obligacji jest trzecim w Polsce funduszem indeksowym odzwierciedlającym stopę zwrotu indeksu TBSP obok inPZU Obligacje Polskie oraz PKO Obligacji Rynku Polskiego.

Szukaj 

Wykres miesiąca-sierpień 2020

Wydarzenia

Sonda 115

Jakiej wiedzy na temat funkcjonowania ETF-ów brakuje Ci najbardziej?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu