Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Niedziela, 20.09.2020
    Eustachego, Faustyny, Renaty

Home / Aktualności - Polska / Stanowisko UKNF w sprawie wprowadzenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego za zarządzanie FIO oraz SFIO

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Stanowisko UKNF w sprawie wprowadzenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego za zarządzanie FIO oraz SFIO

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 29 marca 2017 r. odnośnie rekomendowanych rozwiązań regulacyjnych dotyczących implementacji dyrektywy MiFID II w zakresie dotyczącym wynagradzania dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, UKNF, po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami towarzystw funduszy inwestycyjnych, opublikował następujące stanowisko odnośnie wprowadzenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym oraz specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym.

Mając na uwadze, iż sytuacja finansowa i kapitałowa poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych jest istotnie zróżnicowana, w zależności od skali i profilu działalności, jak i usytuowania danego towarzystwa w grupie kapitałowej, charakteru tej grupy (przykładowo grupa bankowa, ubezpieczeniowa, firmy inwestycyjnej) czy też braku grupy kapitałowej, ograniczenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym oraz specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym powinno być, w opinii UKNF, wprowadzane stopniowo.

W związku z tym UKNF proponuje, aby maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym oraz specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym określał Minister Finansów w rozporządzeniu, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego. UKNF proponuje, aby docelowy limit maksymalnego wynagrodzenia na poziomie 2% wartości aktywów netto funduszu w skali roku, osiągnięty został stopniowo do 2022 r. W pierwszym roku po wejściu w życie ustawy nie przewiduje się zmiany dotychczasowego reżimu regulacyjnego.

Atutem proponowanego rozwiązania jest możliwość elastycznego podejścia regulacyjnego w kontekście zdarzeń, które będą w przyszłości zachodzić na rynku funduszy inwestycyjnych oraz to, że jest ono spójne z oczekiwaniami rynku.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu