Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wdrażający dyrektywę MiFID II i rozporządzenie MiFIR

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wdrażający dyrektywę MiFID II i rozporządzenie MiFIR

Rada Ministrów przyjęła w dniu dzisiejszym projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Projekt ustawy umożliwi stosowanie unijnych przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (dyrektywa MiFID 2 oraz rozporządzenie MiFIR). Nowe rozwiązania mają zapewnić wzrost konkurencyjności i efektywności rynków finansowych w Polsce i Unii Europejskiej oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich uczestników.

Pośrednio, proponowane przepisy zmierzają m.in. do podniesienia poziomu zaufania inwestorów, ograniczenia ryzyka zakłóceń na rynkach instrumentów finansowych oraz ograniczenia niepotrzebnych kosztów ponoszonych przez uczestników rynku. Oczekuje się, że proponowane rozwiązania zwiększą poziom przejrzystości rynku dla jego uczestników oraz zapewnią im równe warunki działania. Podniosą także poziom ochrony inwestorów, wyeliminują niedociągnięcia organizacyjne oraz przypadki podejmowania nadmiernego ryzyka lub braku kontroli ze strony firm inwestycyjnych i innych uczestników rynku.

Najważniejsze propozycje:

  • wprowadzenie nowej kategorii systemu obrotu – zorganizowanej platformy obrotu, dzięki czemu możliwe będzie zapewnienie większej przejrzystości i skuteczności na rynkach finansowych;
  • utworzenie w ramach alternatywnego systemu obrotu nowej kategorii rynku – rynku rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, co powinno ułatwić dostęp firm do kapitału i ograniczyć obciążenia administracyjne;
  • zastosowanie środków i mechanizmów kontroli ryzyka wobec firm, które zajmują się tzw. techniką handlu algorytmicznego lub techniką handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości;
  • zobowiązanie firm inwestycyjnych świadczących usługi doradztwa inwestycyjnego m.in. do przedstawienia informacji czy świadczą usługi w sposób niezależny, a także do ujawnienia kosztów swoich porad i wyjaśnienia podstaw świadczonego doradztwa;
  • uregulowanie zasad obrotu lokatami strukturyzowanymi określonej kategorii;
  • wprowadzenie rozwiązań sprzyjających inwestowaniu za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych – m.in. upoważnienie ministra rozwoju i finansów do kształtowania maksymalnego poziomu opłaty z zarządzenie funduszami inwestycyjnymi;
  • ograniczenie firmom świadczącym niezależne usługi doradztwa inwestycyjnego oraz usługi zarządzania portfelem, możliwości przyjmowania lub pobierania wynagrodzenia, prowizji lub jakichkolwiek korzyści pieniężnych bądź niepieniężnych od osób trzecich, a zwłaszcza od emitentów lub dostawców produktów;
  • wprowadzenie reguł dotyczących tzw. sprzedaży wiązanej przez podmioty świadczące detaliczne usługi finansowe.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Komentarz:

Projekt ustawy (z jego treścią można zapoznać się w załączonym poniżej pliku) wprowadza m.in. zmiany do ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (propozycje zmian znalazły się w art. 8 projektu ustawy). Dotyczą one zatem także funduszy indeksowych (działających obecnie, jak też tych które zostaną uruchomione w przyszłości) oraz funduszy ETF funkcjonujących jako tzw. fundusze portfelowe (jak dotąd żaden taki fundusz nie został jednak utworzony). Znaczenie tego projektu ustawy dla rynku pasywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych w Polsce sprowadza się jednak przede wszystkim do zmian, jakie mają zostać wprowadzone w funkcjonowaniu wszystkich funduszy inwestycyjnych - w szczególności do nowych przepisów określających zasady określania wynagrodzenia TFI za zarządzanie FIO lub SFIO (art. 18, ust. 3-6 ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym). Przepisy te mają na celu ochronę interesu uczestników funduszy inwestycyjnych, poprawę jakości produktów inwestycyjnych oraz mają zapewnić konkurencyjność funduszy inwestycyjnych przy uwzględnieniu sytuacji finansowej TFI.

Zgodnie z projektem rozporządzenia maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym nie może być wyższa niż:

1) 4,5%, średniej wartości aktywów netto funduszu lub subfunduszu w skali roku od dnia 1 stycznia 2019 roku;2) 4% średniej wartości aktywów netto funduszu lub subfunduszu w skali roku od dnia 1 stycznia 2020 roku;3) 3,5% średniej wartości aktywów netto funduszu lub subfunduszu w skali roku od dnia 1 stycznia 2021 roku;4) 3% średniej wartości aktywów netto funduszu lub subfunduszu w skali roku od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Wprowadzenie maksymalnych limitów opłaty za zarządzanie nie wpłynie na koszty uczestnictwa w funduszach indeksowych, jako że stawki opłat są z nich już obecnie niższe niż ww. limity. Będzie to miało natomiast znaczenie dla funduszy aktywnie zarządzanych (zwłaszcza akcyjnych i absolutnej stopy zwrotu), które obecnie niejednokrotnie pobierają wyższe opłaty za zarządzanie. Wydaje się jednak, że stopniowe i relatywnie niewielkie obniżenie maksymalnych stawek tych opłat nie wpłynie zasadniczo na konkurencyjność aktywnie zarządzanych funduszy - oczywiście przy założeniu, że istotna część z nich będzie wykorzystywała maksymalne dopuszczalne prawem limity.

Tomasz Miziołek

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2018

Wydarzenia

ETF Forum 2018 we Frankfurcie

Fixed Income Forum w Londynie

Sonda 93

Jaka powinna być maksymalna stawka opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu