Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Niedziela, 20.09.2020
    Eustachego, Faustyny, Renaty

Home / Aktualności - Polska / IZFiA oraz IDM za wprowadzeniem możliwości lokowania przez OFE w ETF-y

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

IZFiA oraz IDM za wprowadzeniem możliwości lokowania przez OFE w ETF-y

W trakcie konsultacji społecznych dotyczących propozycji zmian zawartych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych z 9 października dwa kolejne podmioty – Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) oraz Izba Domów Maklerskich (IDM) – zaproponowały wprowadzenie możliwości lokowania aktywów otwartych funduszy emerytalnych w instrumenty finansowe typu ETF.

Według IZFiA zaletami takiego rozwiązania będzie:

  • prosty sposób na zróżnicowany portfel inwestycyjny - jeden instrument odzwierciedla zachowanie indeksu,
  • przejrzysta strategia inwestycyjna - celem funduszu jest jak najwierniejsze naśladowanie zmian indeksu,
  • płynność - instrument notowany na giełdzie, może być kupowany i sprzedawany na każdej sesji,
  • w obrocie giełdowym tytułami uczestnictwa brak opłat manipulacyjnych oraz kosztów wejścia czy wyjścia. W tym przypadku uzasadnia to wydzielenie ETF w instrument spoza grupy instrumentów, po zainwestowaniu w które PTE nie może pobierać opłaty za zarządzanie.

W związku z powyższym IZFiA zaproponowała w art. 141 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych po punkcie 10 dodanie punktu 10a o następującym brzmieniu:

„10a. Nabywane w obrocie giełdowym ETF (exchange traded funds) - tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych, których celem jest wierne odwzorowywanie wskazanego indeksu, a tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie.”

Z kolei zdaniem IDM OFE powinny móc inwestować w polskie i zagraniczne fundusze ETF (inwestujące w klasy aktywów mieszczące się w limitach inwestycyjnych OFE). W opinii IDM fundusze ETF stanowią najpłynniejszy i najtańszy sposób inwestowania na globalnych rynkach kapitałowych. Izba zaproponowała także włączenie funduszy ETF (opartych na indeksach w klasy aktywów mieszczących się w limitach inwestycyjnych OFE) w katalog inwestycji wliczanych do aktywów netto OFE.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu