Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Niedziela, 27.09.2020
    Damiana, Mirabeli, Wincentego

Home / Aktualności - Polska / Fundusze ujawniają skład portfeli

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusze ujawniają skład portfeli

Zespół powołany przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w skład którego wchodzili przedstawiciele towarzystw funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeniowych, opracował dokument „Standard IZFiA w zakresie prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych”. Dokument jest związany z nowelizacją przepisów i wychodzi naprzeciw potrzebie częstszego (niż w sprawozdaniach finansowych rocznych i półrocznych) przekazywania szczegółowych danych o funduszach na potrzeby uczestników polskich funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów przeprowadzających analizę rynku.

Celem Standardu jest ujednolicenie zakresu, formy i terminów publikowania przez fundusze inwestycyjne w Polsce składu portfela, niezależnie od ujawnień wynikających z przepisów o rachunkowości.

- Przy opracowywaniu standardu kierowaliśmy się różnymi potrzebami i możliwościami analizy danych ze strony odbiorców informacji. Przyjęliśmy jednolity, uproszczony zakres prezentowanych danych, który umożliwia dalsze analizy i oceny, np. analizę sektorową inwestycji, analizę walutową bądź geograficzną, analizę typów instrumentów itp. Na podstawie takich informacji istnieje możliwość tworzenia różnorodnych raportów syntetycznych, poglądowych w adekwatnych ujęciach, a także analizę ryzyka związanego z poszczególnymi funduszami i ich strukturą aktywów i zobowiązań (w tym – dla zakładów ubezpieczeniowych – własną analizę typu ‘stress-test analysis’) – mówi prof. dr hab. Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.

Standard odnosi się do prezentacji informacji o poszczególnych składnikach Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO), Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (SFIO) oraz niepublicznych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Korzystanie ze Standardu jest dobrowolne.

Z treścią „Standardu IZFiA w zakresie prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych” można się zapoznać poniżej.

Komentarz

Powyższa informacja prasowa IZFiA może mieć różnorakie skutki z punktu widzenia analizy pasywnego i aktywnego zarządzania portfelem przez krajowe fundusze inwestycyjne. Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż dotyczy wszystkich funduszy FIO i SFIO, a zatem obowiązuje również 10 (sub)funduszy o charakterze indeksowym funkcjonujących obecnie w naszym kraju. Skorzystanie przez te podmioty z możliwości, jakie daje ww. dokument, wydaje się czymś naturalnym. Skład portfeli funduszy indeksowych (zwłaszcza zaś tych naśladujących te indeksy, o których informacje są powszechnie dostępne) już obecnie (w sposób pośredni) powinien być bowiem znany nawet codziennie (tak jak znany jest skład indeksu), oczywiście o ile podmiot taki deklaruje pełną fizyczną replikację indeksu i się do niej w praktyce stosuje. Ponieważ jednak zapewne nie wszystkie działające w Polsce fundusze indeksowe tak postępują, możliwość zapoznania się (np. co miesiąc) z dokładnym składem ich portfeli inwestycyjnych stwarzałaby szansę na ocenę, w jakim stopniu realizują one w rzeczywistości politykę inwestycyjną polegającą na wiernym odwzorowywaniu określonego indeksu. Z kolei w przypadku funduszy deklarujących aktywne zarządzanie portfelem zwiększenie częstotliwości publikacji składu portfeli mogłoby umożliwić m.in. bardziej precyzyjną analizę zjawiska ukrytego indeksowania na polskim rynku funduszy inwestycyjnych.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu