Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Fundusze akcyjne z ekspozycją na polski rynek notują gorsze wyniki inwestycyjne od indeksu S&P Poland BMI

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusze akcyjne z ekspozycją na polski rynek notują gorsze wyniki inwestycyjne od indeksu S&P Poland BMI

Jeden z czołowych dostawców indeksów na świecie – spółka S&P Dow Jones Indices –opublikował kolejny raport SPIVA („Karta wyników indeksów S&P w stosunku do wyników aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych” („S&P Indices Versus Active Funds (SPIVA) Scorecard”)) odnoszący się do wybranych państw europejskich. Prezentuje on sytuację według stanu na koniec 2018 roku (raport te są publikowane w odstępach półrocznych). Po raz siódmy w tej analizie przedstawiono wyniki polskich, aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych (Poland Equity), których tytuły uczestnictwa są denominowane w polskich złotych. Ich stopy zwrotu są porównywane ze stopami zwrotu indeksu S&P Poland BMI, czyli subindeksu indeksu S&P Global BMI reprezentującego polski rynek akcji.

W obecnym badaniu – podobnie jak w poprzednich (z najważniejszymi wnioskami z tych raportów odnośnie rynku polskiego można się zapoznać na stronie etf.com.pl. pod hasłem SPIVA) – ogromna większość analizowanych funduszy akcyjnych, niezależnie od analizowanego okresu (rok, trzy lata, pięć lat, dziesięć lat), osiągnęła stopę zwrotu niższą od stopy zwrotu indeksu S&P Poland BMI. W minionych dziesięciu latach aż 91,43% funduszy musiało uznać wyższość pasywnego zarządzania, w perspektywie ostatnich pięciu lat 93,62% podmiotów nie zdołało uzyskać wyżej stopy zwrotu niż benchmark, w ostatnich trzech latach 97,73% funduszy zostało pokonanych przez benchmark, natomiast w ostatnim roku doświadczyło tego 93,18% badanych podmiotów. Warto podkreślić, iż pierwszy raz w historii badania polskich funduszy akcyjnych, w żadnym z ww. horyzontów inwestycyjnych odsetek podmiotów, które wygrały z benchmarkiem nie był wyższy niż 10%.

Szczegółowe wyniki pokazujące średnie stopy zwrotu aktywnie zarządzanych polskich funduszy akcyjnych (równoważone (equal weighted)) oraz stopę zwrotu indeksu S&P Poland BMI w okresie rocznym, trzyletnim (zaanualizowana), pięcioletnim (zaanualizowana) i dziesięcioletnim (zaanualizowana) przedstawia pierwsza z poniższych tabel. W kolejnej tabeli zostały zaprezentowane analogiczne wyniki przy ważeniu stóp zwrotu funduszy ich aktywami netto (asset weighted).

  Rok Trzy lata Pięć lat Dziesięć lat
Poland Equity -17,32% 1,00% -2,87% 2,59%
S&P Poland BMI -7,70% 9,52% 3,32% 7,93%
  Rok Trzy lata Pięć lat Dziesięć lat
Poland Equity -16,29% 1,15% -3,12% -0,47%
S&P Poland BMI -7,70% 9,52% 3,32% 7,93%

Z pierwszej tabeli wynika, iż w przypadku równoważonych stóp zwrotu średnia stopa zwrotu funduszy była wyraźnie niższa niż stopa zwrotu indeksu S&P Poland BMI w każdym z analizowanych okresów. Tak samo było w przypadku stóp zwrotu ważonych aktywami. Sytuacja taka miała miejsce także po raz pierwszy w blisko pięcioletniej historii analiz S&P Dow Jones Indices dotyczących funduszy akcyjnych inwestujących na polskim rynku.

Stopy zwrotu funduszy prezentowane w badaniu SPIVA są stopami zwrotu netto, jednak nie uwzględniają opłat manipulacyjnych. Wyniki badania są także skorygowane tzw. efektem przetrwania (survivorship bias), tzn. uwzględniają także te podmioty, które z różnych przyczyn nie funkcjonowały przez cały analizowany okres. Najczęściej są one bowiem likwidowane lub łączone z innymi funduszami z uwagi na słabe wyniki inwestycyjne – pominięcie ich wyników (i pozostawienie w analizie tylko tych, które przetrwały) faworyzowałoby fundusze względem benchmarku.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu