Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Fundusze akcyjne w Polsce osiągają gorsze wyniki niż indeksy

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusze akcyjne w Polsce osiągają gorsze wyniki niż indeksy

Spółka S&P Dow Jones Indices – czołowy dostawca indeksów w skali globalnej – po raz kolejny opublikowała raport SPIVA („Karta wyników indeksów S&P w stosunku do wyników aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych” („S&P Indices Versus Active Funds (SPIVA) Scorecard”)) dla wybranych państw europejskich. Raport ukazuje wybrane parametry według stanu na koniec czerwca 2017 roku. Po raz czwarty w tej analizie przedstawiono wyniki polskich, aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych (Poland Equity), których tytuły uczestnictwa są denominowane w polskich złotych. Ich stopy zwrotu zostały porównane ze stopami zwrotu indeksu S&P Poland BMI, czyli subindeksu indeksu S&P Global BMI reprezentującego polski rynek akcji.

W poprzednim badaniu, które miało miejsce pół roku temu, większość (ponad połowa) analizowanych polskich funduszy akcyjnych – niezależnie od okresu (rok, trzy lata, pięć lat, dziesięć lat) – osiągnęła stopę zwrotu niższą od stopy zwrotu indeksu S&P Poland BMI. Podobnie było i tym razem. W perspektywie minionych dziesięciu lat aż 92,59% funduszy nie zdołało uzyskać wyżej stopy zwrotu niż benchmark, w okresie ostatnich pięciu lat doświadczyło tego 58,33% podmiotów, w horyzoncie trzyletnim 53,19% funduszy zostało pokonanych przez benchmark, a w minionych 12 miesiącach 84,78% analizowanych funduszy musiało uznać wyższość pasywnego zarządzania.

Szczegółowe wyniki pokazujące średnie stopy zwrotu aktywnie zarządzanych polskich funduszy akcyjnych (równoważone (equal weighted)) oraz stopę zwrotu indeksu S&P Poland BMI w okresie rocznym, trzyletnim (zaanualizowana), pięcioletnim (zaanualizowana) i dziesięcioletnim (zaanualizowana) przedstawia pierwsza z poniższych tabel. W kolejnej tabeli zostały zaprezentowane analogiczne wyniki przy ważeniu stóp zwrotu funduszy ich aktywami netto (asset weighted).

  Rok Trzy lata Pięć lat Dziesięć lat
Poland Equity 31,07% 1,97% 4,71% 4,40%
S&P Poland BMI 39,44% 5,16% 8,05% -0,28%
  Rok Trzy lata Pięć lat Dziesięć lat
Poland Equity 29,67% 0,98% 4,20% 1,15%
S&P Poland BMI 39,44% 5,16% 8,05% -0,28%

Z pierwszej tabeli wynika, iż w przypadku równoważonych stóp zwrotu funduszy lepsze rezultaty inwestycyjne względem benchmarku polskie fundusze akcyjne osiągnęły w tylko ostatnich 10 latach (4,40% vs. -0,28%). We wszystkich pozostałych okresach średnia stopa zwrotu funduszy była wyraźnie niższa niż stopa zwrotu indeksu S&P Poland BMI.

Analogiczna sytuacja miała miejsce także w przypadku stóp zwrotu ważonych aktywami. Stopy te w przypadku polskich funduszy akcyjnych okazały się gorsze od stóp zwrotu benchmarku w każdym z analizowanych okresów, za wyjątkiem okresu dziesięcioletniego. W tym ostatnim przypadku fundusze akcyjne uzyskały przeciętnie nieco lepszy wynik (1,15%) niż indeks S&P Poland BMI (-0,28%).

Stopy zwrotu funduszy prezentowane w badaniu SPIVA są stopami zwrotu netto, jednak nie uwzględniają opłat manipulacyjnych. Wyniki badania są także skorygowane tzw. efektem przetrwania (survivorship bias), czyli uwzględniają także te fundusze, które z różnych przyczyn nie funkcjonowały przez cały analizowany okres. Najczęściej są one bowiem likwidowane lub łączone z innymi funduszami z uwagi na słabe wyniki inwestycyjne – pominięcie ich wyników (i pozostawienie w analizie tylko tych, które przetrwały) faworyzowałoby fundusze względem benchmarku.

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2018

Wydarzenia

ETF Forum 2018 we Frankfurcie

Fixed Income Forum w Londynie

Sonda 93

Jaka powinna być maksymalna stawka opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu