Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Fundusz indeksowy zarządzany przez NN Investment Partners TFI rozpoczął działalność

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusz indeksowy zarządzany przez NN Investment Partners TFI rozpoczął działalność

W dniu dzisiejszym weszły w życie zmiany w statucie funduszu NN FIO Akcji 2 dotyczące polityki inwestycyjnej ogłoszone 3 czerwca br. Fundusz – noszący obecnie nazwę NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania – dąży do odzwierciedlenia składu portfela oraz stopy zwrotu zbliżonej do indeksu WIG-ESG. W związku z powyższym może inwestować do 100% aktywów w akcje spółek, które w dniu ich nabycia wchodzą w skład indeksu WIG-ESG (z jego obecnym składem można zapoznać się tutaj), a także w instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu w dniu nabywania danego instrumentu pochodnego.

Skład portfela funduszu, jak i osiągane przezeń stopy zwrotu mogą się różnić od składu oraz stopy zwrotu indeksu WIG-ESG z uwagi na to, że fundusz może dokonywać doboru składników portfela w oparciu o tzw. indeks "sampling", co oznacza, że w jego portfelu inwestycyjnym mogą znajdować się instrumenty finansowe stanowiące reprezentatywną próbę instrumentów finansowych, która jest zbliżona do pełnego składu indeksu WIG-ESG pod względem kluczowych czynników ryzyka i innych cech.

Ponadto fundusz nie lokuje aktywów w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty, które nie spełniają kryteriów określonych w wewnętrznych politykach towarzystwa i grupy kapitałowej, do której należy towarzystwo, ograniczających możliwość inwestowania zarządzanych aktywów w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność negatywnie oddziaływającą na czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego.

Warto przy tej okazji podkreślić, iż fundusz NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania jest pierwszym w Polsce produktem finansowym pasywnie zarządzanym typu smart beta, czyli takim który odwzorowuje wyniki indeksu skonstruowanego w oparciu o inne czynniki niż tylko kapitalizacja rynkowa uczestniczących w nim spółek. Jednym z kryteriów ustalania wag w indeksie WIG-ESG jest bowiem ranking ESG spółek.

Szukaj 

Wykres miesiąca-sierpień 2020

Wydarzenia

Sonda 115

Jakiej wiedzy na temat funkcjonowania ETF-ów brakuje Ci najbardziej?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu