Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Fundamentalne zmiany w Regulaminie GPW w Warszawie dotyczące ETF-ów

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundamentalne zmiany w Regulaminie GPW w Warszawie dotyczące ETF-ów

W dniu wczorajszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wydał komunikat, w którym poinformował, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie Giełdy uchwalone Uchwałą Nr 64/1483/2016 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy (tekst tej uchwały wraz z Załącznikiem Nr 4 do Regulaminu Giełdy znajduje się w pliku poniżej).

Przedmiotowe zmiany Regulaminu Giełdy są częścią działań podejmowanych przez GPW, które mają na celu zwiększanie atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego w zakresie odnoszącym się do zwiększania zaangażowania na rynku polskim emitentów tytułów uczestnictwa funduszy typu exchange-traded funds („ETF-y”). Celem tej inicjatywy jest rozszerzenie możliwości emitowania ETF-ów na rynku polskim zarówno przez podmioty zagraniczne, jak i krajowe, a tym samym zwiększenie możliwości inwestowania w ETF-y przez inwestorów giełdowych. W ramach wskazanych wyżej działań w pierwszej kolejności postanowiono o zmianie przepisów Regulaminu Giełdy w zakresie odnoszącym się do definicji ETF-ów.

Kluczowe znaczenie ma przyjęcie nowego brzmienia § 2 pkt. 13a lit. a) Regulaminu Giełdy statuującego nową definicję zagranicznych ETF-ów na gruncie przepisów giełdowych, zgodnie z którym za ETF-y uznaje się w pierwszej kolejności:

„będące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub subfunduszu w zagranicznym funduszu inwestycyjnym otwartym składającym się z subfunduszy, wpisanego do rejestru funduszy, o którym mowa w art. 263 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, o ile zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie, regulaminie lub prospekcie informacyjnym:

  • fundusz (subfundusz) odzwierciedla skład indeksu, o którym mowa w Załączniku Nr 4 do Regulaminu Giełdy lub,
  • celem inwestycyjnym funduszu (subfunduszu) jest śledzenie zmian indeksu o którym mowa w Załączniku Nr 4 do Regulaminu Giełdy.”

Kolejną zmianą jest rozszerzenie definicji polskich ETF-ów, zgodnie z nowym brzmieniem § 2 pkt. 13a lit. b) Regulaminu Giełdy, na wszystkie certyfikaty polskich funduszy portfelowych, zarówno te emitowane przez fundusze portfelowe, których portfel inwestycyjny opiera się na składzie portfela papierów wartościowych z indeksu rynku regulowanego, jak i emitowane przez fundusze portfelowe, których portfel inwestycyjny nie opiera się na indeksie rynku regulowanego, ale na przykład na indeksie innego rynku, czy też na koszyku papierów wartościowych ustalonym przez sam fundusz, określonym w jego statucie. Przedmiotowa zmiana polega na dodaniu w § 2 pkt. 13a lit. b) Regulaminu Giełdy odesłania do przepisów art. 182, ust. 2, pkt. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (obecnie odesłanie ograniczało się wyłącznie do art. 182, ust. 2, pkt. 1 ww. ustawy).

Wskazane powyżej zmiany w Regulaminie Giełdy wchodzą w życie z dniem 20 października 2017 roku.

05.10.17_kom2.pdf 604,24 kB

Komentarz:

Wprowadzenie zmian w Regulaminie Giełdy w zakresie ETF-ów (a może to być dopiero początek tego rodzaju zmian) jest znaczącym wydarzeniem z punktu widzenia rozwoju tych instrumentów finansowych na polskim rynku finansowym. W szczególności podkreślić należy dodanie do Regulaminu Giełdy załącznika nr 4, który określa listę indeksów bazowych dla ETF-ów. Lista ta obejmuje 99 różnego rodzaju indeksów (niemal wyłącznie akcyjnych) podzielonych na 4 podgrupy: indeksy Grupy Kapitałowej GPW (26), indeksy zagraniczne z ekspozycją na akcje polskich spółek (5), główne indeksy giełd europejskich (23), najpopularniejsze indeksy bazowe dla ETF-ów (20), indeksy globalne oraz regionalne firm specjalizujących się w obliczaniu indeksów giełdowych (25). To doprecyzowanie, podobnie jak uszczegółowienie definicji zawartych w § 2 pkt. 13a Regulaminu Giełdy, wskazuje na potencjalne kierunki rozwoju segmentu funduszy ETF na warszawskim parkiecie. Co więcej, wydaje się dość prawdopodobne, iż przyjęcie tego rodzaju zmian może być (choć są to – co warto podkreślić – na razie jedynie spekulacje) związane z niedalekim już wejściem na polski rynek nowych emitentów ETF-ów. Często bowiem bywa tak, że pojawienie się nowego instrumentu finansowego lub jego emitenta (zwłaszcza o nowatorskim charakterze) poprzedzone jest dostosowaniem obowiązującego prawa do planów emitentów. Być może tak będzie także w tej sytuacji – miejmy nadzieję, że już wkrótce będziemy się o tym mogli przekonać obserwując pojawienie się na warszawskiej giełdzie nowych emitentów ETF-ów i nowych funduszy ETF.

Tomasz Miziołek

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2018

Wydarzenia

ETF Forum 2018 we Frankfurcie

Fixed Income Forum w Londynie

Sonda 93

Jaka powinna być maksymalna stawka opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu