Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ - podstawowe informacje (I)

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ - podstawowe informacje (I)

27 listopada 2019 roku do obrotu na GPW w Warszawie zostaną wprowadzone certyfikaty inwestycyjne kolejnego w Polsce funduszu typu ETF – Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ. Będzie to szósty ETF notowany na warszawskim parkiecie oraz czwarty (po Lyxor WIG20 UCITS ETF – Acc, Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ i Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ), dla którego GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań (primary listing). Poniżej prezentujemy wybrane, najważniejsze informacje formalno-prawne dotyczące nowego ETF-a na warszawskim parkiecie i podmiotów zaangażowanych w jego funkcjonowanie.

Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ – podobnie jak jego poprzednicy (tj. Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ i Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ) – jest funduszem inwestycyjnym regulowanym przez ustawę z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.). Jest to zatem trzeci ETF zarejestrowany w Polsce i podlegający polskiemu prawu (ETF-y Lyxora notowane na warszawskiej giełdzie są notyfikowanymi w naszym kraju subfunduszami luksemburskiego funduszu parasolowego Multi Units Luxembourg zarządzanego przez Lyxor International Asset Management). Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ został wpisany 24 października 2019 r. do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1659.

Biorąc pod uwagę formę prawną Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym papiery wartościowe – certyfikaty inwestycyjne. To odróżnia go nie tylko od funduszy ETF Lyxora, ale też od większości ETF-ów w Europie i na świecie funkcjonujących w formie (sub)funduszy otwartych. Choć jest funduszem zamkniętym może, tak jak czynią to fundusze otwarte, w sposób ciągły emitować certyfikaty inwestycyjne. Jest to możliwe, gdyż działa w specyficznej formie prawnej funduszu portfelowego. Jest to szczególny typ funduszu inwestycyjnego, możliwość tworzenia którego wprowadziła ustawa o funduszach inwestycyjnych już w 2004 roku. Pierwszym tego typu funduszem na polskim rynku był Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ.

Fundusz Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ jest zarządzany przez działające na polskim rynku od 2009 r. AgioFunds TFI. Towarzystwo to zarządza obecnie 55 funduszami inwestycyjnymi, głównie o charakterze zamkniętym. W końcu października 2019 r. łączna wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze AgioFunds wynosiła (według danych IZFiA) 6,24 mld zł, co stanowiło 2,38% aktywów całego rynku. Jest to całkowicie polska, prywatna i niezależna instytucja finansowa, niezwiązana kapitałowo z podmiotami korporacyjnymi rynku finansowego. Jej największymi akcjonariuszami są: Tomasz Kona (31,0% głosów na WZA towarzystwa), Mariusz Skwaroń (19,1%), Jacek Jastrzębski (15,0%), Adam Dakowicz (13,5%) i Marcin Chadaj (11,9%). Prezesem towarzystwa jest Dariusz Wieloch, zaś przewodniczącym Rady Nadzorczej Andrzej Dorosz. AgioFunds TFI jest członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

Podmiotem, który współtworzył Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ z AgioFunds TFI była spółka Beta Securities Poland. Podmioty te zawarły umowę o współpracy 31 marca 2016 r., na mocy której Beta Securities Poland zobowiązała się do wspierania AgioFunds TFI w procesie tworzenia funduszu, a po jego utworzeniu, także w procesie jego zarządzania. Beta Securities Poland jest własnością izraelskich finansistów, którzy wcześniej stworzyli największą firmę zarządzającą funduszami ETF w Izraelu. Dziś jest ona wiodącym dostawcą tego typu funduszy na giełdzie w Tel Awiwie. W Polsce Beta Securities Poland koncentruje się wyłącznie na rozwoju rynku ETF oraz pasywnych form inwestowania. Prezesem spółki jest Boaz Nagar, a członkami zarządu są Robert Sochacki i Kazimierz Szpak.

Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Doradcą prawnym jest T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski sp.k. Depozytariuszem funduszu jest mBank.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu