Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ – podstawowe informacje (II)

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ – podstawowe informacje (II)

W dniu wczorajszym przedstawiliśmy podstawowe informacje formalnoprawne dotyczące nowego funduszu ETF, który 7 stycznia 2019 r. zadebiutuje na warszawskim parkiecie. Dziś pora na prezentację samego funduszu, w szczególności jego polityki inwestycyjnej.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny certyfikatów serii A i B Beta ETF WIG20TR Portfelowego FIZ 29 października 2018 roku. Oferującym certyfikaty został DM Banku Ochrony Środowiska.

Emisja założycielska certyfikatów serii A miała miejsce na początku listopada. 7 listopada, w związku ze złożeniem ważnych zapisów w ramach subskrypcji certyfikatów serii A funduszu w ilości 130 102 oraz dokonaniu wpłat na te certyfikaty na łączną wartość 5 044 054,54 zł (cena emisyjna jednego certyfikatu wynosiła 38,77 zł), AgioFunds TFI dokonało przydziału certyfikatów serii A inwestorom instytucjonalnym.

19 listopada fundusz został zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem 1614. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

23 listopada została podpisana umowa z DM Banku Ochrony Środowiska, której przedmiotem jest pełnienie funkcji Animatora Emitenta na rynku podstawowym dla certyfikatów inwestycyjnych Beta ETF WIG20TR Portfelowego FIZ. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

21 grudnia zarówno 130 102 certyfikaty serii A, jak i certyfikaty serii B (bez określania ich liczby) zostały przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

28 grudnia Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych przyznał funduszowi BETA ETF WIG20TR Portfelowy FIZ status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT oraz postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych certyfikaty serii A z dniem 3 stycznia 2019 r. i certyfikaty serii B (kod ISIN: PLBTETF00015).

3 stycznia 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowił wprowadzić 7 stycznia 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym certyfikaty serii A i certyfikaty serii B funduszu.

Zgodnie ze statutem funduszu jego celem inwestycyjnym jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości Indeksu Odniesienia, niezależnie od tego, czy znajduje się on w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym. Indeksem Odniesienia jest indeks WIG20 Total Return (WIG20TR) obliczany przez GPW w Warszawie od 3 grudnia 2012 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Wartość bazową indeksu ustalono w dniu 31 grudnia 2004 r. na poziomie 1960,57 pkt. W odróżnieniu od indeksu WIG20, WIG20TR jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend. Wszystkie pozostałe zasady konstrukcji indeksu są zgodne z metodologią indeksu WIG20.

Cel inwestycyjny Beta ETF WIG20TR Portfelowego FIZ realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznej oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Odniesienia, przy czym udział fizycznej replikacji portfela (opartej na bezpośrednich inwestycjach w akcje) nie będzie niższy niż 75% całkowitej ekspozycji portfela funduszu na Indeks Odniesienia (zaś udział replikacji syntetycznej – przy wykorzystaniu kontraktów futures – nie będzie wyższy niż 25%).

Fundusz dąży do jak najdokładniejszego replikowania struktury Indeksu Odniesienia poprzez utrzymywanie ekspozycji na poszczególne składniki Indeksu Odniesienia odpowiadającej jego aktualnej strukturze, lokując aktywa zarówno bezpośrednio w papiery wartościowe wchodzące w skład Indeksu Odniesienia, w tym uwzględniając pożyczone przez fundusz papiery wartościowe, jak i pośrednio poprzez ekspozycję na Indeks Odniesienia lub jego składniki z wykorzystaniem instrumentów pochodnych lub papierów wartościowych.

Kierując się interesem uczestników oraz względami efektywności i obniżania kosztów w procesie dostosowywania struktury portfela, fundusz może także nabywać akcje spółek przed dniem ich włączenia do Indeksu Odniesienia, jeśli zarówno data ich włączenia, jak i szacunkowy udział w Indeksie Odniesienia w momencie podejmowania decyzji, co do nabycia przez fundusz, będą znane. Przejściowo, ale nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia zdarzenia, fundusz może również utrzymywać w portfelu akcje spółek, które zostały usunięte z Indeksu Odniesienia w przypadku, gdyby ich natychmiastowa sprzedaż mogła mieć istotny negatywny wpływ na realizację celu inwestycyjnego funduszu. Fundusz, w każdym przypadku, będzie dostosowywał strukturę portfela do zmian struktury Indeksu Odniesienia bez zbędnej zwłoki, dążąc tym samym do ograniczenia ryzyka wystąpienia stóp zwrotu, które nie odpowiadają procentowym zmianom poziomu Indeksu Odniesienia.

Łączna udział akcji wchodzących w skład indeksu WIG20TR w skorygowanej wartości aktywów netto funduszu powiększony o łączną ekspozycję na bazę wszystkich posiadanych instrumentów pochodnych, będzie utrzymywany na poziomie możliwie najbardziej zbliżonym do 100%, nie mniejszym jednak niż 95% i nie wyższym niż 105%.

Szczegółowe informacje na temat polityki inwestycyjnej Beta ETF WIG20TR Portfelowego FIZ zawiera Rozdział VII jego statutu (art. 27-33), który stanowi załącznik do prospektu emisyjnego.

Pozostałe najważniejsze informacje o funduszu (w tym m.in. o kosztach) znajdują się w lewej kolumnie strony etf.com.pl.

Szukaj 

Wykres miesiąca-czerwiec 2019

Wydarzenia

Sonda 101

Które fundusze ETF są Twoim zdaniem bardziej atrakcyjną inwestycją?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu