Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Aktualności - Polska / Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ - podstawowe informacje (I)

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ - podstawowe informacje (I)

7 stycznia 2019 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczną się notowania tytułów uczestnictwa czwartego w Polsce funduszu typu ETF – Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ. Warto zapoznać się z informacjami na temat tego produktu finansowego, zwłaszcza że pod wieloma względami różni się od znacząco od notowanych dotychczas na warszawskim parkiecie funduszy ETF Lyxora. Dziś informacje na temat formy prawnej, w jakiej funkcjonować będzie ww. fundusz.

Z formalnoprawnego punktu widzenia Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ jest funduszem inwestycyjnym regulowanym przez ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Jest to zatem pierwszy na polskim rynku ETF zarejestrowany w Polsce i podlegający polskiemu prawu – trzy notowane do tej pory na GPW w Warszawie ETF-y (Lyxor WIG20 UCITS ETF, Lyxor S&P 500 UCITS ETF oraz Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc) są subfunduszami funduszu parasolowego Multi Units Luxembourg SICAV, czyli funduszu zarejestrowanego w Luksemburgu zarządzanego przez Lyxor International Asset Management, które zostały notyfikowane w naszym kraju i wpisane do rejestru funduszy zagranicznych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Natomiast Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ został wpisany 19 listopada 2018 r. do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1614.

Biorąc pod uwagę formę prawną Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym papiery wartościowe – certyfikaty inwestycyjne. To zdecydowanie odróżnia go nie tylko od funduszy ETF Lyxora, ale od większości ETF-ów w Europie i na świecie funkcjonujących w formie (sub)funduszy otwartych. Ponieważ fundusze ETF muszą posiadać możliwość ciągłego emitowania tytułów uczestnictwa są na ogół tworzone właśnie jako fundusze otwarte – przykładowo w Unii Europejskiej są to fundusze typu UCITS podlegające dyrektywie UCITS, natomiast w USA fundusze typu mutual fund (open-end investment company) podlegające Investment Company Act of 1940.

Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ może w sposób ciągły emitować certyfikaty inwestycyjne, a jednocześnie jest funduszem zamkniętym. Jest to możliwe, gdyż fundusz ten został skonstruowany w specyficznej formie prawnej funduszu portfelowego. Jest to szczególny typ funduszu inwestycyjnego, możliwość tworzenia którego wprowadziła ustawa o funduszach inwestycyjnych w 2004 roku, jednak do tej pory żaden podmiot nie zdecydował się do uruchomienie tego rodzaju funduszu (więcej informacji na temat tego typu funduszy można znaleźć tutaj ).

Pionierem w tej dziedzinie zostało AgioFunds TFI, które formalnie utworzyło Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ i będzie nim zarządzać. Towarzystwo to otrzymało zgodę organu nadzoru na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w kwietniu 2009 toku i zarządza obecnie (stan na koniec 2018 r.) 59 funduszami inwestycyjnymi. Jest to w 100% polska, prywatna i niezależna instytucja finansowa, niezwiązana kapitałowo z podmiotami korporacyjnymi rynku finansowego. Jej największymi akcjonariuszami są: Tomasz Kona (31,03% głosów na WZA), Mariusz Skwaroń (19,74%), Jacek Jastrzębski (15,00%), Adam Dakowicz (13,50%) i Marcin Chadaj (11,24%). AgioFunds TFI jest członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Prezesem towarzystwa jest Adam Dakowicz (związany wcześniej m.in. z DM BIG-BG, DM BOŚ, DM Wood & Company i podmiotami z grupy mBanku), natomiast przewodniczącym Rady Nadzorczej Andrzej Dorosz (wcześniej m.in. prezes Banku Pekao, Skarbiec TFI i BGK).

Podmiotem, który współtworzył Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ z AgioFunds TFI była spółka Beta Securities Poland (ubiega się obecnie o zezwolenie KNF na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie m.in. zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych). Jest własnością izraelskich finansistów, biorących udział w tworzeniu rynku ETF-ów w Polsce. AgioFunds TFI podpisało w marcu 2016 r. z Beta Securities Poland umowę o współpracy, na mocy której ta druga firma zobowiązała się do wspierania towarzystwa w procesie tworzenia funduszu, a po jego utworzeniu, także, w zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami prawa, w procesie jego zarządzania do momentu przejęcia zarządzania portfelem funduszu.

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2019

Wydarzenia

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Deutsche Börse ETF-Forum 2019

Frankfurter ETF Tag

Sonda 104

Czy zamierasz zainwestować w fundusz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu