Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Niedziela, 20.09.2020
    Eustachego, Faustyny, Renaty

Home / Aktualności - Europa / PIMCO i Source uruchomiły pierwszy w Europie ETF dający ekspozycję na rynek krótkoterminowych obligacji korporacyjnych typu high yield

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

PIMCO i Source uruchomiły pierwszy w Europie ETF dający ekspozycję na rynek krótkoterminowych obligacji korporacyjnych typu high yield

16 marca 2012 r. na London Stock Exchange (LSE) zadebiutował PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF. Instrument ten, utworzony przez PIMCO i Source, jest pierwszym funduszem ETF notowanym na europejskim parkiecie, który oferuje ekspozycję na rynek krótkoterminowych (o terminie zapadalności do 5 lat) obligacji korporacyjnych typu high yield, czyli papierów charakteryzujących się relatywnie wysokim ryzykiem (niski rating) i potencjalnie wysoką stopą zwrotu. Fundusz stara się w ten sposób zapewnić inwestorom stopę zwrotu, poziom zmienności i niską lub ujemną historyczną korelację z innymi klasami aktywów właściwe dla tego rodzaju instrumentów finansowych. Przez wielu inwestorów tego typu obligacje są uważane jako alternatywa dla lokowania środków finansowych na rynku akcji, o ile jednak historyczne stopy zwrotu są w tym przypadku zbliżone do stóp zwrotu instrumentów udziałowych, o tyle zmienność jest o połowę niższa.

PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF odwzorwouje wyniki indeksu BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained. Portfel tego indeksu obejmuje szeroką gamę obligacji korporacyjnych (w końcu lutego br. było ich 821) wielu emitentów. Fundusz PIMCO i Source replikuje ww. indeks w sposób fizyczny, jednak przy zastosowaniu procesu optymalizacji, która m.in. pozwala uniknąć inwestowania w mało płynne instrumenty finansowe oraz papiery wyemitowane przez podmioty, co do których istnieje wątpliwość odnośnie ich stabilnego funkcjonowania w dającej się przewidzieć przyszłości. Stąd też w portfelu samego funduszu znajduje się ok. 200 papierów wartościowych. W końcu marca w portfelu indeksu zdecydowanie dominowały papiery dłużne firm amerykańskich (87,9%); ponadto znajdowały się tam także m.in. obligacje spółek brytyjskich (3,0%), kanadyjskich (2,8%), norweskich (1,6%) i japońskich (1,0%). Pod względem wiarygodności kredytowej przeważały walory posiadające rating BB (39,5%), B (38,3%) i CCC (19,5%). Jeśli chodzi o zapadalność, to największe udziały w indeksie posiadały instrumenty 4-5-letnie (34,7%), 3-4-letnie (29,3%) oraz 2-3-letnie (16,9%).

Opłata za zarządzanie (management fee) funduszem wynosi 0,55% w skali roku.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu