Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

 •  
 • Piątek, 18.09.2020
  Ireny, Irminy, Stanisława

Home / Aktualności - Europa / Fundusze UCITS muszą wskazywać w KIID czy są aktywnie czy pasywnie zarządzane

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusze UCITS muszą wskazywać w KIID czy są aktywnie czy pasywnie zarządzane

29 marca 2019 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) opublikował dokument „Questions and Answers. Application of the UCITS Directive” (ESMA34-43-392). Dokument ten łączy w jeden wszystkie dotychczas opublikowane przez ESMA „Pytania i odpowiedzi” odnoszące się do dyrektywy UCITS, tj. „Pytania i odpowiedzi” dotyczące:

 1. dokumentu „Kluczowe informacje dla inwestorów” (KIID) dla funduszy UCITS (2015/ESMA/631)
 2. wytycznych ESMA odnoszących się do funduszy typu ETF i innych kwestii związanych z UCITS (ESMA/2015/12)
 3. notyfikacji funduszy UCITS i wymiany informacji między właściwymi organami (ESMA/2012/428)
 4. pomiaru ryzyka oraz obliczania globalnej ekspozycji i ryzyka kontrahenta dla funduszy UCITS (ESMA/2013/1950)

Powyższe dokumenty zostały uchylone i zastąpione przez nowy dokument.

Jak wskazuje ESMA, dokument ten wyjaśnia obowiązki funduszy UCITS odnośnie ujawniania benchmarków (benchmark disclosure) oraz prezentowania wyników inwestycyjnych osiąganych w przeszłości (past performance), które to informacje podmioty te są zobowiązane zamieszczać w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestorów” (KIID).

W zakresie ujawniania benchmarków nowy dokument:

 • zobowiązuje fundusze UCITS do wyraźnego wskazania w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestorów” (KIID) czy ich strategia jest aktywna (active) lub aktywnie zarządzana (actively managed), czy pasywna (passive) lub pasywnie zarządzana (passively managed);
 • określa, iż fundusz UCITS zarządzany w relacji do benchmarku to taki fundusz, w którym benchmark odgrywa rolę w zarządzaniu funduszem UCITS, na przykład poprzez wyraźną lub dorozumianą definicję jego składu portfela i/lub celów inwestycyjnych i środków ich realizacji (to wyjaśnienie doprowadziło do uchylenia istniejących „Pytań i odpowiedzi” dotyczących wcześniejszych wyników);
 • stanowi, iż inwestorom należy zapewnić informację, jak aktywnie zarządzany jest fundusz UCITS w porównaniu z indeksem referencyjnym (benchmarkiem).

W zakresie historycznych wyników informacyjnych nowy dokument:

 • zobowiązuje fundusze, które wskazują w swoich celach i politykach inwestycyjnych określony cel jaki zamierzają uzyskać, do tego, aby osiągnięty w przeszłości wynik inwestycyjny został ujawniony w relacji do tego celu, nawet wówczas gdy ten cel nie jest określony jako „benchmark”;
 • określa, iż wyniki ujawnione w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestorów” (KIID) dotyczące benchmarku powinny być spójne z ujawnianiem wyników inwestycyjnych w innych komunikatach prezentowanych inwestorom.

Jak podsumowuje ESMA, celem nowego dokumentu jest promowanie wspólnych metod i praktyk nadzorczych w stosowaniu dyrektywy UCITS i jej środków wykonawczych. Urząd będzie okresowo dokonywał przeglądu tego dokumentu i w razie potrzeby aktualizował go.

Pełny tekst dokumentu „Questions and Answers. Application of the UCITS Directive” (w j. angielskim) znajduje się w poniższym pliku.

Polityka prywatności
Regulamin serwisu